velikost textu

Sociální klima třídy v 1. ročníku základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální klima třídy v 1. ročníku základní školy
Název v angličtině:
Social class climate in the first grade of the primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Denisa Novická
Vedoucí:
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Klára Vondřičková
Id práce:
211870
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vstup dítěte do školy, 1. ročník, klima třídy, ovlivňování klimatu, osobnostní a sociální výchova, akční učitelský výzkum, začínající učitel, sebereflexe
Klíčová slova v angličtině:
child at the school begining, first grade, class climate, influencing the climate, personal and social education, teacher's action research, novice teacher, self-reflection
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem mé diplomové práce je sociální klima třídy v prvním ročníku základní školy. Práce je zaměřena na utváření a ovlivňování třídního klimatu začínajícím učitelem. V teoretické části se zabývám pojmem třídní klima. Dále také uvádím, jaké metody může využít učitel k ovlivňování třídního klimatu. Pro svou diplomovou práci jsem zvolila metody osobnostní a sociální výchovy, o kterých se v teoretické části podrobněji rozepisuji. A to v souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a dále i z didaktického hlediska. V teoretické části uvádím i zralost a připravenost žáků před vstupem do školy a následné zahájení školní docházky. Pro plnou orientaci v této problematice považuji za důležité zmínit se i o metodách, kterými se běžně získávají informace o stavu třídního klimatu. Empirická část obsahuje akční učitelský výzkum podle cyklu McNiffa. Aktivity osobnostní a sociální výchovy jsem rozdělila podle cíle do několika podkapitol. Jedná se o první setkání, seznamování, utváření pravidel, spolupráci, řešení konfliktů a závěrečné aktivity, které ověřují sjednocení kolektivu. Jednotlivé části aktivit jsou vždy rozdělené na přípravu, akci a reflexi. Empirickou část pro úplnost doplňuji o rozhovory nejen s paní učitelkou, která jako jediná vstupuje do dané třídy, ale také se svými kolegyněmi. K závěrečnému zhodnocení aktuálního třídního klimatu využívám metodu analýzy výtvoru žáků. Většinu výsledků jednotlivých aktivit dokládám fotografiemi. Veškeré získané poznatky, které uvádím v teoretické části, mi pomohly vypracovat empirickou část a také jsou přínosem pro mé další pedagogické působení. KLÍČOVÁ SLOVA Vstup dítěte do školy, 1. ročník, klima třídy, ovlivňování klimatu, osobnostní a sociální výchova, akční učitelský výzkum, začínající učitel, sebereflexe.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Social class climate in the first grade of the primary school is the topic of my diploma thesis. My work is oriented on the creating and affecting the class climate by a beginner teacher. The theoretical part of my thesis is describing the key concept of class societal climate. Later on, I am describing methods that teachers can use to affect the class societal climate. I have chosen methods of personal and societal education and describing them in detail within the theoretical part. Those methods are described in connection with Framework Education Program of Elementary Education and didactic point of view. In addition, there is a part describing pupils' maturity and their readiness before and after entering school. To be fully oriented in this area, I recognized as a very important thing to also include methods used for collecting information about the status of the class climate. The empirical part of my work incorporates teachers research based on McNiff cyclus. Activities related to Personal and Social Education I divided into separate chapters based on different objectives. For example a first meeting, building relationships, making rules, cooperation, conflict solving and final activities for validating the status of class unification. All different parts of activities are divided to preparation, action and feedback. As a supplement to the empirical part, there are interviews not only with the homeroom teacher, the only person entering the class, but also my colleagues. I am using methods of analysis of pupils' products for the final evaluation of the current class climate. Majority of the activity results is supported by photographies. All the earned knowledge described in the theoretical part helped me to develop the empirical part of my work. Those are also beneficial for my future educational work. KEYWORDS Child at the school begining, first grade, class climate, influencing the climate, personal and social education, teacher’s action research, novice teacher, self-reflection.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denisa Novická 10.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Denisa Novická 9.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denisa Novická 321 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denisa Novická 255 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Vondřičková 379 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 153 kB