velikost textu

Informovanost veřejnosti v České republice o sluchovém postižení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informovanost veřejnosti v České republice o sluchovém postižení
Název v angličtině:
Public awareness in the Czech Republic about hearing impairment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Seydlová
Vedoucí:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Miroslava Kotvová
Id práce:
211863
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sluchové postižení, diagnostika sluchového postižení, klasifikace sluchových vad kompenzační pomůcky, předsudky
Klíčová slova v angličtině:
Hearing disorders, diagnostics of hearing impairment, classification of hearing disorders, compensatory aids, prejudices
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zpracována speciálně pedagogicky. Bakalářská práce se zabývá informovaností veřejnosti České republiky o sluchovém postižení. Jejím hlavním cílem je zjistit více informací právě o této problematice. První část je teoretická a je zde popsána veškerá důležitá teorie, nutná pro lepší pochopení a orientaci v otázkách sluchových postižení. V praktické části se věnuje základům surdopedie, obsažena je i kapitola o postojích veřejnosti ke sluchovému postižení. V této části je pomocí anonymního dotazníkového šetření zkoumáno, zdali je veřejnost obeznámena se základními pojmy, jestli zná druhy sluchového znevýhodnění, nebo zda se již se sluchově postiženou osobou setkali a jak by v situaci, kdy by se na ně neslyšící osoba obrátila o pomoc, komunikovali. Dále dotazníkové šetření zkoumá, jaké postoje zaujímají respondenti ke sluchovému postižení a jestli se proti poškození sluchu chrání. Z výsledků šetření vyplynulo, že oslovení respondenti jsou poměrně informovaní o základech sluchového postižení, a osobám se sluchovým znevýhodněním by byli ochotni pomoci i přes občasný stud. Ale například, i přesto že vědí, jak si chránit svůj sluch, tak pravidla sluchové hygieny příliš nedodržují.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis is focused on public awareness about hearing impairment in the Czech Republic. The main objective is to find more information about this topic. The first theoretical part describes basic theory, which is important for better understanding and orientation in hearing impairements issues. The practical part is dedicated to special education of people with hearing impairment, public attitudes towards people with this disability are also mentioned. This part is also focused on research with anonymous questionnaire, which includes questions about basic terms, knowledge of hearing impairment types, or experiences with meeting these people and how would respondents comunicate, if somebody with this disability asked for help. Questionaire is also focused on attitudes of respondents to hearing impairements and how they protect their own hearing. It implies from the research, that respondents are quite well informed about hearing handicaps, and that they are willing to help people with these disabilities despite their shyness. But even if they know how to protect their own hearing, they do not follow the rules of proper aural hygiene very much.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Seydlová 981 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marie Seydlová 94 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Seydlová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Seydlová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Kotvová 271 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 152 kB