text size

Působnost státního zastupitelství v netrestní oblasti

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Působnost státního zastupitelství v netrestní oblasti
Titile (in english):
The competence of public prosecutors´ offices in the non-criminal area
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Helena Nechvátalová
Supervisor:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Opponent:
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D.
Thesis Id:
211832
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
12/05/2020
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
státní zastupitelství, civilní řízení, dozor, netrestní působnost
Keywords:
public prosecutor's office, civil proceeding, supervision, non-criminal competence
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá působností státního zastupitelství v netrestní oblasti. Primárním cílem této práce je uceleně obsáhnout shora uvedenou právní problematiku, která ačkoli má svá četná specifika, je často opomíjena a upozaďována v souvislosti s trestní působnosti státních zastupitelství. Pozornost je věnována jak postavení státních zástupců v jednotlivých civilních řízeních a procesním oprávněním s tím spojených, tak jejich dozorovým oprávněním nad místy, kde je omezována osobní svoboda, kdy právě tyto dvě právní oblasti tvoří netrestní působnost státních zastupitelství. Rigorózní práce je členěna do devíti kapitol vyjma úvodu a závěru. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, kdy první kapitola nabízí historický vhled do vývoje státních zastupitelství jako takových společně s důrazem kladeným na vývoj civilní působnosti státních zastupitelství. Na historickou úpravu navazuje úprava současná, které je věnována pozornost v kapitole druhé, jež nabízí přehled jednotlivých právních předpisů dotýkajících se netrestní působnosti státních zastupitelství. Následující kapitola, tj. kapitola třetí, pak nastiňuje specifika netrestní působnosti, kterým se ve svém obsahu blíže věnuje. Kapitoly čtvrtá a pátá se dále věnují civilní působnosti státních zastupitelství, tedy zejména znakům typickým pro řízení zahájených na návrh státního zástupce, či pro řízení, ve kterých státní zástupce využil svého vstupového oprávnění. Následující část studie má pak za úkol obsáhnout dozorová oprávnění státního zástupce nad místy, kde je omezována osobní svoboda. Kapitola sedmá se pak svým obsahem věnuje pouze řádným a mimořádným opravným prostředkům, kterými je státní zástupce v jednotlivých civilních řízeních nadán. Kapitola osmá je pak zaměřena na analýzu jednotlivých civilních řízení, v nichž mohou státní zástupci uplatnit svá návrhová či vstupová oprávnění. Kapitola poslední, tj. devátá, je pak věnována komparaci českých státních zastupitelství a slovenské prokuratury. Závěrem jsou shrnuty nabyté poznatky s důrazem kladeným na problematické otázky, které vyvstaly při zkoumání dané problematiky.
Abstract:
Abstract This rigorous thesis deals with the competence of the public prosecutor's office in the non- criminal area. The primary aim of this work is to comprehensively cover the above-mentioned legal issues, which, although it has numerous specifics, are often neglected and delayed in connection with the criminal jurisdiction of prosecutors' offices. Attention is paid both to the position of prosecutors in individual civil proceedings and related procedural authorizations, as well as to their supervision over places where personal freedom is restricted, when these two legal areas constitute the non-criminal powers of prosecutors' offices. The thesis is divided into nine chapters except the introduction and conclusion. The individual chapters logically follow each other, when the first chapter offers a historical insight into the development of public prosecutors 'offices as such together with an emphasis on the development of civilian powers of public prosecutors' offices. The historical regulation is followed by the current regulation, which is paid attention in the second chapter, which offers an overview of the various legal regulations relating to the non-criminal jurisdiction of public prosecutor's offices. The next chapter, ie the third chapter, then outlines the specifics of the non- criminal scope, which it deals with in its content. The fourth and fifth chapters also deal with the civilian competence of prosecutor's offices, ie in particular the features typical for proceedings initiated on the proposal of the public prosecutor or for proceedings in which the public prosecutor used his entry authorization. The following part of the study is then to contain the supervisory powers of the public prosecutor over places where personal freedom is restricted. Chapter Seven then focuses only on the ordinary and extraordinary remedies that the prosecutor is gifted in in civil proceedings. Chapter eight focuses on the analysis of individual civil proceedings, in which prosecutors can exercise their design or entry privileges. The last chapter, ie the ninth, is then devoted to the comparison of the Czech prosecutor's offices and the Slovak prosecutor's office. Finally, the findings are summarized with an emphasis on problematic issues that arose in the examination of the issue.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Helena Nechvátalová 1.31 MB
Download Abstract in czech Mgr. Helena Nechvátalová 74 kB
Download Abstract in english Mgr. Helena Nechvátalová 30 kB
Download Supervisor's review JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 384 kB
Download Opponent's review JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. 212 kB
Download Defence's report 290 kB