velikost textu

Právní úprava pojištění odpovědnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava pojištění odpovědnosti
Název v angličtině:
Legal regulation of liability insurance
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Roman Velich
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
211828
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pojištění, odpovědnost, pojištění odpovědnosti
Klíčová slova v angličtině:
insurance, liability, liability insurance
Abstrakt:
Právní úprava pojištění odpovědnosti Abstrakt Cílem této rigorózní práce je podat ucelený a logicky strukturovaný výklad k problematice soukromoprávní úpravy pojištění odpovědnosti v českém právním řádu, a to s důrazem na její praktickou aplikaci v kontextu aktuální rozhodovací praxe soudů. Ačkoliv je pojištění odpovědnosti na českém pojistném trhu jedním z nejfrekventovanějších pojistných produktů, věnuje mu odborná literatura, snad s výjimkou specifické oblasti pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, relativně malou pozornost. Tato práce se proto soustředí zejména na obecnou úpravu pojištění odpovědnosti v ust. § 2861 – 2867 občanského zákoníku. Na pojištění odpovědnosti je v této práci nahlíženo především jako na závazkový právní poměr, čemuž je přizpůsobena i struktura práce, která se postupně zaměřuje na vznik, subjekty, objekt, obsah a posléze zánik tohoto právního vztahu. Stěžejní část práce je věnována obsahu právního vztahu pojištění odpovědnosti s podrobným rozborem základních práv a povinností jeho účastníků. Specificky je pak věnována pozornost v tuzemské odborné literatuře dosud v zásadě neřešené problematice aktivní věcné legitimace pojištěného ve vazbě na její procesní realizaci, jejíž řešení bylo nastíněno až v recentní judikatuře Nejvyššího soudu. Širší prostor je věnován celé řadě dílčích aspektů právní úpravy pojištění odpovědnosti, které mají pro aplikační praxi zásadní význam, ať už se jedná o problematiku pojistného zájmu, refundačního závazku pojistitele, postižních práv a regresů, povinnosti pojistitele hradit náklady řízení pojištěného, promlčení práv z odpovědnostního pojištění, aplikaci intertemporálních ustanovení občanského zákoníku či nejvýznamnějších procesních souvislostí zkoumaného právního institutu. V závěru jsou nastíněny dílčí návrhy de lege ferenda, které jednak směřují k odstranění zjevných terminologických nedostatků současné právní úpravy, a jednak upozorňují na některé nedostatečně upravené aspekty, mezi něž lze zařadit vágní úpravu povinnosti pojistitele hradit náklady řízení pojištěného nebo nedůslednou úpravu možnosti odstoupení a výpovědi povinného pojištění ze strany pojistitele. Klíčová slova: pojištění, odpovědnost, pojištění odpovědnosti
Abstract v angličtině:
Legal regulation of liability insurance Abstract This thesis aims to give a comprehensive and logically structured interpretation of the subject of the regulation of liability insurance in private law of the Czech legislation, placing special emphasis on its practical application in the context of the current judicial decision-making practice. Although being one of the most popular insurance products on the Czech insurance market, liability insurance is given relatively little attention in specialized literature with the exception of the specific area of motor vehicle liability insurance. Therefore, this thesis focuses in particular on the general regulation of liability insurance stipulated in Sec. 2861 – 2867 of the Czech Civil Code. In this thesis, liability insurance is considered to be primarily an obligation relationship, with the thesis structure adjusted accordingly: one by one, it discusses the establishment, subjects, object, subject-matter and finally the termination of the legal relation. The main part of the thesis looks at the subject-matter of the liability insurance legal relation with a detailed analysis of the basic rights and obligations of its parties. A separate part of the thesis specifically covers the entitlement of the insured to sue in terms of the procedural implementation: a matter not widely discussed in Czech specialized literature, whose solution has been indicated by a recent decision of the Supreme Court. A number of partial aspects of the legal regulation of liability insurance which prove to be of essential importance for the application practice are discussed in detail; be it insurable interest, the insurer’s reimbursement obligation, sanctioning rights and recourse, the insurer’s obligation to reimburse the insured for costs of proceedings, statutory bar on liability insurance rights, the application of interim provisions of the Civil Code or the most significant procedural connections of the legal institute in question. The conclusion outlines a few de lege ferenda suggestions to eliminate obvious terminology inadequacies of the current legal regulation as well as to point out certain insufficiently stipulated aspects: a vague regulation of the insurer’s obligation to reimburse the insured for costs of proceedings, or an inconsistent regulation of the possibility of withdrawal from and revocation of compulsory insurance by the insurer. Keywords: insurance, liability, liability insurance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Roman Velich 2.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Roman Velich 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Roman Velich 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 179 kB