velikost textu

Právní postavení vysokých škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení vysokých škol
Název v angličtině:
Legal standing of universities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Procházka
Vedoucí:
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Id práce:
211820
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vysoké školy, akademická samospráva, akreditace
Klíčová slova v angličtině:
higher education institutions, academic self-government, accreditation
Abstrakt:
Právní postavení vysokých škol Abstrakt Cílem této práce je analyzovat postavení různých druhů vysokých škol ve veřejném právu v historické i současné perspektivě, teoreticky se věnovat jejich typologii. Dále práce věnuje pozornost akademické samosprávě a akademickému prostředí vůbec a konečně se zabývá též zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání v ČR v podobě institutu akreditace. Text je rozdělen do osmi částí včetně úvodu a závěru. V úvodu je rozebráno postavení vysoké školy, především pražské Univerzity Karlovy, v historické perspektivě a přes vývoj ve 20. století se linie práce přesouvá směrem k současné úpravě, obsažené v zákoně č. 111/1998 Sb., v platném znění, a v navazujících dokumentech právního i politického rázu. Následuje rozbor typologie vysokých škol, stručné pojednání o akademickém prostředí, včetně otázek poměrů studentů a akademických pracovníků jako členů akademické obce. Zbývající část práce je věnována úpravě akreditace, včetně nové úpravy institucionální akreditace. V závěru předkládám několik vlastních závěrů de lege ferenda. Práce naopak nevěnuje bližší pozornost úpravě přijímacího řízení, poplatkových povinností souvisejících s vysokoškolským studiem, ani nově zavedenými možnostmi poskytovat vysokoškolské vzdělání zahraničními vysokými školami na území ČR. Směry, v nichž je tato práce inovativní, jsou především následující: autorský příspěvek k různícím se názorům na povahu vysoké školy, resp. univerzity jako subjektu veřejné správy, dále pojednání o odebírání akademických titulů, několika odstavci týkajícími se vnitřní demokracie a reprezentativnosti akademické samosprávy a konečně vybranými poznámkami k tématu akreditace studijního programu a akreditace institucionální. Práce je uzavřena doporučeními k novelizaci zákona o vysokých školách, především jeho terminologie a podnětů k jejímu důslednějšímu propracování, postřehy týkajícími se akademické samosprávy v praxi a zamyšlením nad významem vysokých škol v české společnosti. Klíčová slova: vysoké školy, akademická samospráva, akreditace vi
Abstract v angličtině:
Legal Status of Higher Education Institutions Abstract The aim of this thesis is to analyse the legal status of various types of Higher education institutions within public law in a historical and contemporary perspective, to deal with their typology theoretically. Moreover, the thesis pays attention to academic self-government and the academic sphere overal and finally, it inquires into the assurance of quality of higher education in the Czech Republic in the form of the institution of accreditation. The text is divided into eight parts, including the introduction and the conclusion. The introduction analyses status of Higher education institutions in a historical perspective, particularly concerning Charles University in Prague, and through the development in the 20th century, the line of the thesis moves toward the contemporary legislation, included in the Act No. 111/1998 Sb., as amended, and in the related documents of both legal and political nature. Following this part, an analysis of the typology of Higher education Institutions follows, as well as a brief treatise on the academic sphere, including the issues of students and Academic Staff legal relations as members of the academic community. The remainder of the thesis pursues the new regulation concerning accreditation, including the new institutional accreditation. By the end of the work, the author presents several of his own conclusions as recommendations de lege ferenda. The thesis, however, does not pay close attention to the regulation of admission procedure, tuition fees in relation to the studies, or newly enacted possibilities to provide higher education by foreign higher education institutions on the territory of the Czech Republic. The innovative parts of this thesis are the following: the author’s opinion to the controversy about the nature of a higher education institution or a university as a subject of public administration; furthermore, a treatise concerning taking away academic titles, a few paragraphs dealing with internal democracy and the level of representativeness of academic self-government and finally, several notes to the issue of accreditation of a particular degree programme and institutional accreditation. The thesis is concluded by several reccomendations to amend the Act on Higher education institutions, especially of its terminology, including prompts for its more thorough elaboration, observations concerning the academic self-government in action and some thoughts on the inportance of Higher education institutions in the Czech society. Keywords: higher education institutions, academic self-government, accreditation vii
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Procházka 447 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Procházka 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Procházka 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 152 kB