velikost textu

Sebestigmatizace u peer konzultantů a práce s ní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sebestigmatizace u peer konzultantů a práce s ní
Název v angličtině:
Peer consultants’ self-stigma and dealing with it
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Novosadová
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.
Id práce:
211813
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Program Řízení a supervize (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sebestigmatizace, zotavení, sebestigmatizace peer konzultantů, vyrovnávání se se sebestigmatizací.
Klíčová slova v angličtině:
Self-stigmatization, recovery, self-stigmatization of peer consultants, coping with self-stigma.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje tématu sebestigmatizace peer konzultantů a jejich postavení v pracovním týmu. Cílem práce je zkoumat míru sebestigmatizace u peer konzultantů, jak ji u sebe prožívají a překonávají. A dále nasbírat poznatky o tom, jak podpořit současné vzdělání a postavení peer konzultantů v pracovním prostředí. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části popisuji stigmatizaci, peerkonzultanství a proces zotavení. Empirická část sestává ze dvou na sebe navazujících výzkumných studií. První zkoumá, jaká je míra sebestigmatizace peer konzultantů v porovnání s běžnou populací duševně nemocných v ČR a druhá zkoumá, zda a jak peer konzultanti sebestigmatizaci prožívají, jak s ní pracují a jakou roli přitom hraje z jejich pohledu okolí, zejména jejich vztahy a zaměstnání. Rovněž zkoumá i současné podmínky pracovního prostředí peer pracovníků, a to převážně v oblasti kompetencí, náplně práce a vzdělávání. K výzkumu jsem použila kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu. Z výzkumu vyplývá, že míra sebestigmatizace měřená dotazníkem ISMI je u peer konzultantů zásadně nižší než u duševně nemocných, kteří jako peer pracovníci nepracují. Rozhovory a jejich rozbor ukázaly, že na sebestigmatizaci u peer konzultantů subjektivně nejvíc pozitivně působí jejich zaměstnání, přijímaná psychoterapie, vztahy s blízkými a případně vlastní rodičovství. Dotazovaní peer pracovníci vnímají sebe sama aktuálně mnohem pozitivněji než dříve. Rozhovory dále přinesly řadu poznatků o působení pracovního prostředí, o nedostatečném vzdělávání i nejasných kompetencích a náplni práce peer konzultantů.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the topic of self-stigmatization of peer consultants and their position in the work team. The aim of this work is to examine the degree of self-stigmatization in peer consultants, how they experience and overcome it. And gather knowledges haw to support the current education and position of peer consultants in the work environment. The work is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part describes the stigmatization, peer consultation and the recovery process. The empirical part consists of two consecutive research studies. The first examines the degree of self-stigmatization of peer consultants on comparison with the general population of the mentally ill in the Czech Republic. And the second examines whether and how peer consultants experience self-stigmatization, how they work with it, and what role their surroundings, especially relationships and employment, play in their view. It also examines the current working environment conditions of peer workers. Mainly in the field of competencies, job description and education. Research shows that the level of self-stigmatization measured by the ISMI scale is significantly lower for peer consultants than for mentally ill people who do not work as peer workers. Interviews and their analysis showed that the self-stigmatization of peer consultants is subjectively most positively influenced by employment, psychotherapy, relationships with loved ones and parenthood. The interviewed peer workers now perceive themselves much more positively than before. The interviews also brought several findings on the impact of the work environment about insufficient education and as well as unclear competencies and job descriptions of peer consultants.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Novosadová 1.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Novosadová 233 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Novosadová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Novosadová 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB