velikost textu

Modifikace parametrů nanočástic z polyesterů alifatických hydroxykyselin.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modifikace parametrů nanočástic z polyesterů alifatických hydroxykyselin.
Název v angličtině:
Modification of parameters of nanoparticles prepared from aliphatic hydroxyacids polyesters.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marie Křivková
Vedoucí:
Doc.RNDr. Milan Dittrich, CSc.
Oponent:
PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Id práce:
211756
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
9. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Protimikrobní přípravek,prolongovaná liberace,částicový systém, biodegradabilita
Klíčová slova v angličtině:
Antimicrobial agent, prolonged release, particulate system, biodegradability
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Student: Marie Křivková Název diplomové práce: Modifikace parametrů nanočástic z polyesterů alifatických hydroxykyselin V teoretické části jsou charakterizované polyestery alifatických α- hydroxykyselin. Značná část je věnována zejména polyesteru PLGA, u kterého jsou popsány fyzikálně-chemické vlastnosti, proces biodegradace a biodistribuce. Dále jsou uvedené příklady využití PLGA ve farmacii a v medicíně. Teoretická část popisuje také difúzní metodu pro přípravu nanočástic, která byla použita v části experimentální, a dále princip měření velikosti nanočástic a jejich povrchového náboje. Stěžejní část diplomové práce je založena na experimentu. Experiment je zaměřen na různé přístupy k formulaci nanočástic z alifatických polyesterových nosičů s různou konstitucí molekul. Použity byly polymery PLGA s lineární molekulou a polymery obsahující PLGA větvenou na tripentaerythritolu a na kyselině polyakrylové. Z těchto nosičů byly připraveny nanočástice difúzní metodou. Vodná vnější fáze byla modifikována cetrimidem použitým v různé koncentraci před dispergací a po dispergaci roztoku polymerů. Do nanočástic tvořících vnitřní dispergovanou fázi byl alternativně inkorporován cetrimid za vzniku kompozitních struktur. Takto připravené vzorky byly hodnoceny z granulometrického hlediska a z aspektu povrchového náboje.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Consultant: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Student: Marie Křivková Title of Thesis: Modification of parameters of nanoparticles prepared from aliphatic hydroxyacids polyesters Polyesters of aliphatic α-hydroxyacids are mentioned in the theoretical part. A significant part of it is mostly devoted to the polyester PLGA. Physicochemical properties, the process of biodegradation and biodistribution are described there. Subsequently, some examples of PLGA utilization in pharmacy and medicine are mentioned. The theoretical part deals also with the method of diffusion used for nanoparticles preparation, which was used in the experimental part, and the principles of size and surface charge measurements of these nanoparticles. The crucial part of this master thesis is based upon an experiment. It is focused on various approaches to the formulation of nanoparticles out of aliphatic polyester carriers with variable molecular constitution. Polymer PLGA with linear molecule and polymers containing PLGA branched on tripentaerythritol and polyacrylic acid were used. Using the diffusion method, nanoparticles were prepared out of these carriers. The outer water-based phase was modified by use of cetrimide of different concentrations before and even after the polymer solutions dispersion. Cetrimide was alternatively incorporated into the nanoparticles which formed the inner dispersive part of the phase by creating composite structures. Samples obtained by this way were assessed from granulometric and surface charge points of view.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Křivková 2.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Křivková 217 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Křivková 215 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.RNDr. Milan Dittrich, CSc. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 281 kB