velikost textu

Kulturně vzdělávací specifika seniorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kulturně vzdělávací specifika seniorů
Název v angličtině:
Cultural and Educational Specifics of the Elderly
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Magdaléna Řeháková
Vedoucí:
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
Id práce:
211750
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
senioři|vzdělávání seniorů|kulturně vzdělávací specifika|informační gramotnost|Senioři píší Wikipedii
Klíčová slova v angličtině:
elderly|elderly education|cultural and educational specifics|information literacy|Senior Citizens Write Wikipedia
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje tématu kulturně vzdělávacích specifik seniorů. Cílem práce je analyzovat tato specifika s ohledem na úroveň informační gramotnosti seniorů. Práce je rozdělena do šesti kapitol. Úvodní kapitola nejprve vymezuje základní pojmy týkající se stáří a stárnutí. Pozornost je věnována také demografickému vývoji a vnímání role seniora v dnešní společnosti. Dále se práce zaměřuje na koncept aktivního stárnutí. Třetí kapitola se věnuje kulturně vzdělávacím aktivitám. Po vymezení vývoje pojmu jsou představeny vybrané instituce, které se zabývají pořádáním kulturně vzdělávacích akcí. Následně jsou definována specifika seniorů jako jedné z cílových skupin těchto aktivit. Následující kapitola představuje informační gramotnost seniorů. Pozornost je věnována také projektu Senioři píší Wikipedii, jehož někteří účastníci tvoří následně respondenty vlastního kvalitativního empirického šetření. Cílem empirického šetření je zjistit, zda se kulturně vzdělávací specifika účastníků tohoto projektu liší od specifik zjištěných v již provedených výzkumech o seniorech. Klíčová slova senioři, vzdělávání seniorů, kulturně vzdělávací specifika, informační gramotnost, Senioři píší Wikipedii
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the topic of cultural and educational specifics of the elderly. The aim of this work is to analyse these specifics regarding the level of information literacy of the elderly. The thesis is divided into six chapters. The introductory chapter first defines the basic concepts of age and aging. Attention is also devoted to the demographic development and perception of the role of the elderly in today's society. Furthermore, the work focuses on the concept of active aging. The third chapter deals with cultural and educational activities. After defining the development of the concept, selected institutions that deal with the organization of cultural and educational events are presented. Subsequently, the specifics of the elderly are delimited as one of the target groups of these activities. The following chapter presents information literacy of the elderly. Attention is also paid to the project Senior Citizens Write Wikipedia whose participants are afterward respondents of my own qualitative empirical survey. The aim of the empirical survey is to find out whether the cultural and educational specifics of the participants in this project differ from those found in the already performed research on elders. Keywords elderly, elderly education, cultural and educational specifics, information literacy, Senior Citizens Write Wikipedia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdaléna Řeháková 1.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Magdaléna Řeháková 161 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdaléna Řeháková 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdaléna Řeháková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. 574 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D. 152 kB