velikost textu

Vzdělávání pracovníků paliativní péče v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání pracovníků paliativní péče v České republice
Název v angličtině:
Education of Workers in Current Palliative Care in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Kristenová
Vedoucí:
Mgr. Elena Jaroševská, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Id práce:
211747
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANDR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
paliativní péče|kvalifikační profil pracovníka|hospic|sociální práce|umírání|vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
palliative care|qualification profile of worker|hospice|social work|dying|education
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce pojednává o vzdělávání pracovníků paliativní péče v České republice. Dále představuje komplexní pohled na paliativní péči na území České republiky i v rozsahu světového měřítka. Specifikum paliativní péče je uváděno z pohledu obecných charakteristik této oblasti zdravotnické péče a v návaznosti na kvalifikační požadavky pracovníků. Součástí práce je kvantitativní šetření vzdělávacích potřeb pracovníků paliativní péče ve vybraných zařízeních ve Středočeském kraji a Praze. Pomocí dotazníkového šetření, které bylo realizováno elektronicky, byl zjišťován současný stav vzdělávání a požadavky na vzdělávání pracovníků. Z výsledků šetření vyplynulo, že vzdělávání je pro pracovníky paliativní péče důležité. Klíčová slova paliativní péče, kvalifikační profil pracovníka, hospic, sociální práce, umírání, vzdělávání
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with the education of palliative care workers in the Czech Republic. It also presents a comprehensive view of palliative care in the Czech Republic and on a global scale. The specifics of palliative care are mentioned in terms of general characteristics of this area of health care and in relation to the qualification requirements of workers. Part of the work is a quantitative survey of educational needs of palliative care workers in selected facilities in the Central Bohemia Region and Prague. By means of a questionnaire survey, which was realized electronically, the current state of education and requirements for education of workers were ascertained. The results of the survey showed that education is important for palliative care workers. Key words palliative care, qualification profile of worker, hospice, social work, dying, education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Kristenová 2.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Kristenová 353 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Kristenová 347 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Elena Jaroševská, CSc. 673 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 368 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB