velikost textu

Kompetence lektorů zdravotních cvičení pro seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompetence lektorů zdravotních cvičení pro seniory
Název v angličtině:
Lecturers’ Competencies for Health Exercises of the Elderly
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Magdalena Machovičová
Vedoucí:
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Id práce:
211744
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
senioři|pohybové aktivity|zdravotní cvičení pro seniory|lektor zdravotních cvičení pro seniory|kompetence|kompetenční profil|Sokol
Klíčová slova v angličtině:
elderly|physical activity|health exercises for elderly|lecturer of health exercises for elderly|competence|competency profile|Sokol
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a systematizací kompetencí lektorů, kteří vedou kurzy zdravotních cvičení pro seniory. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje charakteristice stáří a stárnutí, vymezení a periodizaci stáří, vymezení pojmu senior a fyziologickým změnám ve stáří. Následující kapitola se zabývá pohybovými aktivitami seniorů, jejich zakotvením v evropských a národních dokumentech, pohybovou gramotností seniorů, zdravotně pohybovými specifiky seniorů a zdravotními cvičeními pro seniory. Třetí kapitola se věnuje lektorům zdravotních cvičení pro seniory, jako povolání, dále kompetencím, které vycházejí z analýzy podobných povolání zaměřených na pohyb seniorů. Tato identifikace kompetencí následně vede k sestavení systematizovaného kompetenčního profilu lektora zdravotních cvičení pro seniory. Poslední kapitola se věnuje empirickému šetření, jehož cílem je zjistit, které kompetence jsou dle cvičitelů v pražských Sokolech potřebné k vedení kurzu zdravotních cvičení pro seniory a porovnat tyto názory se sestaveným kompetenčním profilem. Klíčová slova: kompetence, kompetenční profil, lektor zdravotních cvičení pro seniory, pohybové aktivity, senioři, Sokol, zdravotní cvičení pro seniory
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is concerned with the identification and systematization of lecturers’ competencies for health exercises of the elderly. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is focused on the characteristics of old age and aging, definition and periodization of old age, the definition of the term senior and the physiological changes in old age. The following chapter is devoted to physical activities in the elderly, theirs anchoring in European and national documents, physical literacy in the elderly, health and physical specifics of the elderly and health exercises for the elderly. The third chapter is concerned with the lecturers of health exercises for the elderly, as an occupation, furthermore with, competencies based on the analysis of similar occupations focused on the physical activity of the elderly. This identification of competencies subsequently leads to the compilation of a systematized competence profile of lecturer of health exercises for the elderly. The last chapter is devoted to empirical research, whose aim is to find out, which competencies are according to trainers in Prague’s Sokol’s unions needed to lead a course of health exercises for the elderly and compare these opinions with the compiled competence profile. Keywords: competence, competency profile, elderly, health exercises for elderly, lecturer of health exercises for elderly, physical activity, Sokol
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdalena Machovičová 1.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Magdalena Machovičová 156 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdalena Machovičová 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdalena Machovičová 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 244 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D. 152 kB