velikost textu

Identifikace a analýza terapie užívané těhotnými ženami II.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Identifikace a analýza terapie užívané těhotnými ženami II.
Název v angličtině:
Identification and analysis of therapy used by pregnant women II.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Eliška Vachudová
Vedoucí:
Mgr. Josef Malý
Oponent:
Mgr. Jan Babica
Id práce:
211735
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění přílohy práce bylo odloženo do 8.6.2021
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
těhotné ženy, informovanost, farmakoterapie
Klíčová slova v angličtině:
pregnant women, awareness, pharmacotherapy
Abstrakt:
Abstrakt Identifikace a analýza terapie užívané těhotnými ženami II. Autor: Eliška Vachudová1 Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.1 1Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl práce: Užívání léčiv během těhotenství představuje často zvýšené riziko nežádoucích účinků nejen pro těhotnou ženu, ale i pro plod. V České republice není zatím dostatek informací pro bezpečné užívání léčiv během těhotenství. Cílem práce bylo identifikovat a analyzovat terapii užívanou těhotnými ženami pomocí dotazníků, ve kterých respondentky mohly vyjádřit znalost a informovanost o volně prodejných léčivých přípravcích, zdravotnických prostředcích, doplňcích stravy, rostlinných přípravcích a homeopaticích. Metodika: Sběr dat probíhal od srpna 2017 do března 2018 formou dotazníku na oddělení šestinedělí Domažlické nemocnice. Prostřednictvím zdravotních sester byly dotazníky rozdávány každé nově přijaté pacientce s žádostí o vyplnění a s instrukcemi. Dotazník byl anonymní, obsahoval 50 otázek uzavřeného, polootevřeného i otevřeného typu a jeho součástí byl průvodní dopis se vstupními kritérii. Dotazníky byly přeneseny do elektronické podoby pomocí aplikace Google Forms. Získané údaje byly poté vyhodnoceny pomocí deskriptivní statistiky. Výsledky: V období sběru dat bylo hospitalizováno 219 žen. Vstupní kritéria splnilo 69,4 % respondentek. Průměrný věk respondentek byl 28,9 let (SD = 4,5). Akutními obtížemi trpělo v těhotenství 92,8 % žen a farmakoterapii na tyto zdravotní obtíže zvolilo 62,5 % žen. Homeopatické přípravky užilo 9,9 % respondentek. Rostlinné přípravky se rozhodlo užít 48,7 % žen, vitaminy pro těhotné uvedlo 65,7 % respondentek a jiné doplňky stravy 75,7 % žen. Informace o užívání léčiv potřebovalo 56,6 % žen. Jakékoliv jiné informace o těhotenství hledalo na internetu 48,7 % respondentek. Nejčastěji uváděným zdrojem byla diskuzní fóra zaměřená na těhotenství. Závěr: Užívání léčiv, doplňků stravy a rostlinných přípravků bylo v těhotenství poměrně časté. Pro nedostatek relevantních údajů o bezpečnosti těchto přípravků v těhotenství by se měla zvýšit informovanost těhotných žen, na které by se měli podílet zejména odborní pracovníci lékáren. Klíčová slova: těhotné ženy, informovanost, farmakoterapie.
Abstract v angličtině:
Abstract Identification and analysis of therapy used by pregnant women II. Author: Eliška Vachudová1 Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.1 1Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction and objective: Taking medication during pregnancy often implies higher risk of adverse effects for pregnant woman as well as for the foetus. In the Czech Republic, there is not enough information for rational drug taking during gravidity yet. The purpose of the practical part was to identify and analyze therapy used by pregnant women by questionnaires, in which respondents could show their knowledge and awareness of over-the-counter drugs, medical devices, food supplements and herbal and homeopatic remedies. Methods: The data collection lasted from August 2017 to March 2018 and was performed in the form of questionnaires at the Domažlice Hospital, Department of Gynecology and Obstetrics. Nurses played a vital role to distribute the questionnaires and instruct every newly admitted woman how to fill them. The questionnaire was anonymous, contained 50 questions of open, semi-open and closed types and included introduction letter with the entrance criteria. After filling in, they were transformed into electronic ones using Google Forms. Collected data were assessed by descriptive statistics. Results: There were 219 women hospitalized during the period of data collection. Entrance criteria met 69,4 % of respondents. Women were 28,9 years old on average (SD = 4,5). 92,8 % of patients suffered from acute syndromes and 62,5 % needed to use pharmacotherapy. 9,9 % of respondents took homeopathy, 48,7 % used herbal remedies, vitamins for pregnant women chose 65,7 %, and other supplements 75,7 % of women. Altogether, 56,6 % of pregnant women needed information about suitable drug taking and 48,7 % sought for the information on the Internet. The most frequent sources mentioned were discussion forums focused on gravidity. Conclusion: Taking medication, food supplements and herbal remedies during pregnancy was common. The awareness of pregnant women should be raised as there is a lack of relevant data about safety of those remedies used during gravidity, and mainly specialists in pharmacies should be responsible for doing this. Keywords: pregnant women, awareness, pharmacotherapy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Vachudová 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Vachudová 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Vachudová 192 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Malý 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Babica 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 281 kB