velikost textu

Problematika zranění ve fotbale (Přehledová literární studie)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika zranění ve fotbale (Přehledová literární studie)
Název v angličtině:
Injuries in Football (Review Literature)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Kejmar
Vedoucí:
PhDr. Aleš Kaplan, PhD.
Oponent:
Mgr. Pavel Hráský
Id práce:
211696
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Atletika (51-600100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sportovní příprava, zranění, zranění kolene, rekondice, preventivní cvičení
Klíčová slova v angličtině:
sports performance, injuries, knee injuries, reconditioning, preventive exercises
Abstrakt:
Název:Problematika zranění kolene ve fotbale (Přehledová literární studie) Cíle práce: Hlavním cílem práce je prostudování vědeckých a odborných článků a publikací týkajících se problematiky zranění ve fotbale (se zvláštním aspektem na zranění kolene) a následné rozčlenění informací do přehledu literatury. Dalším cílem práce je pracovní návrh o stanovení možných preventivních zásad, které mohou minimalizovat vznik poranění u fotbalistů. Metodika práce: V této práci byla použita metoda literární rešerše, především zahraniční, ale také české literatury, získané převážně z internetových databází a oborové bibliografie. Pro odpovídající přehled literatury byla stanovena klíčová slova jak pro tuzemské literární zdroje, zahraniční publikace. pro i Výsledky práce: Zpracováním literární rešerše byl vytvořen ucelený přehled problematiky o zranění ve fotbale. Bylo zjištěno, že fotbal patří mezi jeden z nejrizikovějších sportů potencionálně vysokým předpokladem vzniku zranění. Bylo potvrzeno, že nejčastěji poraněnými oblastmi jsou stehno, kotník a koleno. Nejčastějším typem zranění kolene u fotbalistů bylo poranění menisků. Mezi nejčastější i nejzávažnější poranění kolene patří poranění předního zkříženého vazu (uváděno jako LCA, případně ACL). V rámci literární rešerše bylo zpracováno celkem 56 článků jak české, tak především zahraniční literatury týkající se zranění ve fotbale se zvláštním aspektem na zranění kolene. Větší diferenciace byla zaznamenána v zahraniční literatuře. Klíčová slova: sportovní příprava, zranění, zranění kolene, rekondice, preventivní cvičení
Abstract v angličtině:
Abstract Name: Knee Injuries in Football (Review Literature) Objectives: The main aim of the thesis is to study scientific and professional articles and publications concerning the issue of injury in football and the subsequent transfer of processed information to the literature review. Another aim of the thesis is a working proposal on the determination of possible preventive principles that can minimize the occurrence of injury in football players. Methodology of work: In this work was used the method of literary research, mainly foreign, but also Czech literature, obtained mainly from Internet databases and bibliography. For an adequate review of the literature, keywords were set for both domestic literature and foreign publications. Results: Comprehensive review of football injury issues was created by processing a literature review. It has been found that football is one of the most risky sports with a potentially high risk of injury. Furthermore, it was confirmed that the most commonly injured joints are ankle and knee. The most common type of knee injury among football players has been reported in literature sources of meniscus injuries. The most common and most serious knee injury is an injury of the anterior cruciate ligament (referred to as LCA or ACL). A total of 56 articles of both Czech and foreign literature on injuries in football were processed. There was more differentiation in foreign literature. Key words: sports performance, injuries, knee injuries, reconditioning, preventive excercises
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Kejmar 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Kejmar 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Kejmar 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Aleš Kaplan, PhD. 286 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Hráský 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Feher 152 kB