velikost textu

Právní aspekty zadržování vody v krajině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty zadržování vody v krajině
Název v angličtině:
Legal aspects of water retention in the landscape
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Markéta Houžvičková
Vedoucí:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Id práce:
211682
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lesní zákon, povodně, pozemkové úpravy, půdní eroze, retence vody, sucho, územní plánování, voda v krajině, vodní režim, vodní zákon, zemědělský půdní fond
Klíčová slova v angličtině:
Forest Act, floods, land consolidation, soil erosion, water retention, drought, land-use planning, water in the landscape, water regime, Water Act, agriculture land recources
Abstrakt:
Abstrakt Předložená diplomová práce se zabývá právními aspekty zadržování vody v krajině, a to v reakci na aktuální problémy spojené se zhoršenou retenční schopností krajiny jako je sucho, půdní eroze či povodně. Po nastínění základních věcných a právní souvislostí dané problematiky navazuje analýza koncepčních, administrativně-právních a ekonomických nástrojů českého právního řádu, které slouží či mohou sloužit zadržování vody v krajině. V práci jsou rozebrány relevantní nástroje vodního zákona, lesního zákona, zákona o ochraně ZPF či zákona o ochraně přírody a krajiny. V návaznosti na to se práce zabývá úlohou územního plánování, pozemkových úprav a posuzování vlivu na životní prostředí pro danou problematiku. V práci nechybí komplexní zhodnocení relevantní právní úpravy z hlediska její účinnosti a případné návrhy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Legal aspects of water retention in the landscape Abstract This diploma thesis deals with the legal aspects of water retention in the landscape in response to the current problems associated with impaired landscape retention capacity such as drought, erosion or floods. The author first outlines the factual and legal context of the issue, which is followed by an analysis of conceptual, administrative-legal and economic instruments of the Czech legal order that can improve water retention capabilities of the landscape. The diploma thesis analyses the relevant instruments of the Water Act, Forest Act, Act on the protection of agricultural land or Act on protection of nature and landscape. Consequently, it deals with the role of land-use planning, land consolidation and environmental impact assessment for the issue. The thesis includes comprehensive evaluation of the relevant legal regulation in terms of its effectiveness and possible proposals de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Houžvičková 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Houžvičková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Houžvičková 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 410 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 152 kB