velikost textu

Materials Development for Language Teaching using CLIL

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Materials Development for Language Teaching using CLIL
Název v češtině:
Vytváření materiálů pro jazykovou výuku metodou CLIL
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Diana Vozabulová
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Gráf
Oponent:
Mgr. Lucie Jiránková
Id práce:
211644
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (AJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
CLIL|jazyková výuka|didaktika anglického jazyka|obsahový předmět|dějepis
Klíčová slova v angličtině:
CLIL|language teaching|teaching of English language|content subject|history
Abstrakt:
Abstrakt Přestože se CLIL, termín označující integraci výuky jazyka a klasických obsahových předmětů, objevil již v roce 1994 a Evropská unie ho považovala za potenciální a efektivní přístup k výuce cizích jazyků, nezdá se, že by se tato metoda v širokém měřítku v českém školství efektivně využívala, ani byla dostatečně v povědomí široké veřejnosti. Tento přístup ovšem nabízí skvělou příležitost k tomu, aby byla v jazykových hodinách vytvořena autentičtější atmosféra a současně došlo ke spojení výuky jazyka a hlavních předmětů. Při práci s metodou CLIL musíme brát v úvahu několik faktorů, například její cíle, základní principy, metodiku, diskurz či použitelné materiály, v neposlední řadě také postupy a kritéria pro vytváření materiálů pro jazykovou výuku (také s ohledem na daný obsahový předmět). Záměrem této práce je rozšířit povědomí o metodě CLIL a zároveň částečně přispět ke snížení nedostatku materiálu využitelného v takových hodinách. Proto se v práci zvažují všechna výše zmíněná kritéria, která budou analyzována v logické a efektivní posloupnosti s cílem vytvořit pracovní listy pro hodiny zaměřené na CLIL metodu, které budou následně v kontextu tematické orientace této práce rozebrány. Diplomová práce bude rozdělena na tři části a její cíl představuje propojení metody CLIL a analýzy a vytváření materiálů pro jazykovou výuku. Práce se omezí na konkrétní kombinaci CLILu, výuku dějepisu v anglickém jazyce. První část práce si klade za cíl zmapovat záměry CLILu v evropském kontextu (zejména snahy a cíle definované Evropskou komisí) a jeho současný stav v českém školství. Práce rovněž zvažuje zásady a principy samotného přístupu, které jsou neméně důležité. Druhá část se bude věnovat rozborům dostupných materiálů určených pro hodinu CLILu a materiálů pro výuku jazyků obecně. Závěrečná a praktická část propojuje obě předchozí teoretické části a na základně principů vytváření materiálů pro jazykovou výuku i v souladu s principy CLIL se autorka pokusí vytvořit pracovní listy využitelné v rámci hodin vedených zmíněnou metodou a následně je podle těchto zmíněných hledisek analyzovat.
Abstract v angličtině:
Abstract Although the term CLIL standing for Content and Language Integrated Learning appeared as early as in 1994, and the European Union recognized it very quickly as a prospective and effective way of learning and teaching languages, it seems neither to have been used extensively within the Czech education system, nor there appears to be a general awareness of the method. However, this approach represents a great opportunity for creating more authentic atmosphere within language classrooms and simultaneously teaching and learning a content subject. When speaking of CLIL, several factors must be considered, such as its objectives, principles, methodology, discourse and materials, furthermore we have to take into account the criteria for designing and analysing material for language teaching (of course also in the view of the chosen content subject principles and objectives). In order to raise the awareness of CLIL as an effective approach to language and subject content teaching and to partly supply the lack of CLIL-focused materials, this thesis aims to take into account all the factors and present and analyse them in logical sequences, so finally an effective piece of material usable in CLIL classes could be created and subsequently analysed and evaluated. The present thesis is divided into three parts and aims to interconnect CLIL and the process of analysing and creating teaching materials. Namely, this thesis focuses on teaching English through History as a specific example of the application of CLIL approach. The first part of this paper aims to examine the objectives of CLIL in European context (namely the endeavour and aims of the European Commission) and its current position within the Czech education system. This work also considers the principles of CLIL and its system, which are also important in order to achieve the objectives of this thesis. In the second part, the author aims to analyse some of the available materials determined for CLIL classes and the process of material development in general. Consequently, based on the two previous theoretical parts, the final empirical section of the thesis endeavours to apply the analysed principles to the development of an example material in accordance with CLIL method. The author’s final objective is to create and present worksheets that would be subsequently analysed, and which would be utilizable in CLIL classrooms.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Diana Vozabulová 8.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Diana Vozabulová 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Diana Vozabulová 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Gráf 346 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Jiránková 368 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB