velikost textu

Hnutí Otpor a jeho reflexe srbskou odbornou veřejností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hnutí Otpor a jeho reflexe srbskou odbornou veřejností
Název v angličtině:
The Otpor movement and its perception among the Serbian professional public
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Karolína Kracíková
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Id práce:
211640
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Jihovýchodoevropská studia — Nizozemský jazyk a literatura (JV NL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Otpor|studentské hnutí|celonárodní hnutí|Slobodan Milošević|Srbsko|Svazová republika Jugoslávie|nenásilný boj|převrat
Klíčová slova v angličtině:
Otpor|student movement|people's movement|Slobodan Milošević|Serbia|Federal Republic of Yugoslavia|nonviolent struggle|overthrow
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá hnutím Otpor, které bylo založeno skupinou vysokoškolských studentů v roce 1998. Zaměřuji se na působení tohoto uskupení v kontextu celospolečenských změn poslední dekády 20. století. Cílem práce je zjistit, jak na hnutí Otpor nazírají členové srbské odborné veřejnosti. Jako metodu pro sběr dat jsem zvolila kvalitativní výzkum. Ten jsem realizovala pomocí polostrukturovaných rozhovorů s vybranými členy srbské akademické obce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části používám metodu kompilace sekundární literatury. Zde se věnuji definici termínů občanská společnost a sociální hnutí. Následující kapitola je věnovaná historicko-politickému vývoji Srbska v 90. letech 20. století. Těžištěm této práce je její praktická část. Ta se skládá z interpretace výsledků výzkumu. Studie mapuje postoje dotazovaných ke kategoriím, jako je napojení hnutí na zahraničí, legitimita hnutí nebo dnešní obraz hnutí ve společnosti. Přínosem této práce bude zkoumání tématu, kterému je dnes jak v českém, tak srbském prostředí věnována minimální pozornost. Klíčová slova: celonárodní hnutí, nenásilný boj, Otpor, převrat, studentské hnutí, Slobodan Milošević, Srbsko, Svazová republika Jugoslávie
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the Otpor movement, which was founded by a group of university students in 1998. I focus on the activity of this group in the context of societal changes of the last decade of the 20th century. The aim of this work is to find out how the members of the Serbian professional public perceive the Otpor movement. I chose qualitative research as a method for data collection. The research was carried out through semi-structured interviews with selected members of the Serbian academic community. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part I use the method of compilation of secondary literature. Here I focus on the definition of the terms civil society and social movement. The following chapter is devoted to historical-political development in Serbia in the 1990s. The focus of this work is its practical part. This consists of interpreting the results of the research. The study examines the attitudes of the interviewees in categories such as the connection of the movement with the Western countries, the legitimacy of the movement or today's image of the movement in society. The contribution of this work will be the examination of the topic, which is paid minimal attention in the Czech and Serbian environment. Keywords: Federal Republic of Yugoslavia, nonviolent struggle, overthrow , Otpor, people's movement, student movement, Serbia, Slobodan Milošević
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karolína Kracíková 635 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karolína Kracíková 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karolína Kracíková 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB