velikost textu

Požadavky vybraných českých médií na mediální vztahy sportovních organizací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Požadavky vybraných českých médií na mediální vztahy sportovních organizací
Název v angličtině:
Requirements of Selected Czech Media on Media Relations of Sports Organisations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aneta Slobodníková
Vedoucí:
Mgr. Josef Voráček
Oponent:
Mgr. Tomáš Ruda
Id práce:
211565
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediální komunikace, tisková zpráva, tisková konference, sportovní novináři, tiskové středisko, tiskový mluvčí
Klíčová slova v angličtině:
public relations, communication, press release, press conference, sports media, media guide, media room, spokesperson, press service
Abstrakt:
Abstrakt Název: Požadavky vybraných českých médií na mediální vztahy sportovních organizací Cíle: Cílem práce je vytvoření souhrnu požadavků v oblasti mediálních vztahů sportovních organizací. Požadavky představují názory jednotlivých zástupců vybraných českých médií ve sportovním odvětví. Smyslem souhrnu je vytvoření materiálu, který může přispět k efektivnější komunikaci mezi médii a sportovními subjekty. Metody: Ke sběru dat bylo využito kvalitativní metody rozhovorů pomocí návodu, který vychází z teoretické reflexe. Respondenti byli vybráni účelovým vzorkováním za pomocí kritérií. Rozhovory byly nahrávány a následně převedeny transkripcí do písemné podoby. Získaná data byla zpracována deduktivním způsobem tematické analýzy. Výsledky: Výsledkem práce je souhrn požadavků mediálních zástupců. Výsledky reflektují teoretické poznatky s praktickými připomínkami pro české prostředí sportu. Celkově se mediální zástupci zaměřují především na důvěru ze strany sportovních organizací a jejich zástupců. Zároveň připomínají, že součástí sportovní kariéry sportovců je i mediální výstup. Přejí si, aby na ně nebylo nahlíženo jako na nepřátele, ale jako na partnery v šíření informací veřejnosti a především fanouškům. Klíčová slova: public relations, mediální komunikace, tisková zpráva, tisková konference, sportovní novináři, media guide, tiskové středisko, tiskový mluvčí
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Requirements of Selected Czech Media for Media Relations of Sports Organisations Objectives: The objective of this thesis is to synthesize sports media’s opinions on media relations of sports organizations in Czech republic. The aim is to create a document that will have the potential to improve communication between media and Czech sports organizations. Methods: The qualitative method of interviews was used for data collection, alongside with a guideline based on theoretical framework. Respondents were selected by targeted sampling employing criteria. Interviews were recorded and subsequently transcribed into written form. Obtained data were processed by the deductive method of thematic analysis. Results: The result of this thesis is a summary of requests from media representatives. The results reflect the theoretical framework with practical comments for the Czech sports environment. Overall, media representatives focus on trust from sports organizations and their representatives. They recall that a media output is also a part of a sports career of athletes. They wish to be seen as someone who is a partner in spreading information to the public and fans, not as an enemy. Keywords: public relations, communication, press release, press conference, sports media, media guide, media room, spokesperson, press service
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Slobodníková 1.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Aneta Slobodníková 7.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Slobodníková 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Slobodníková 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Voráček 417 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Ruda 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. 152 kB