velikost textu

Rozhodčí řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhodčí řízení
Název v angličtině:
Arbitration
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Filip Čeladník, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
211562
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Smyslem této práce je pojednat o rozhodných aspektech české právní úpravy rozhodčího řízení pod úhlem pohledu vybraných západoevropských vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů. Autor tímto usiluje o kritický náhled na rozhodčí řízení v právním řádu České republiky v širších světových souvislostech a prizmatem moderní západoevropské a světové právní teorie rozhodčího řízení. Intencí takového postupu je zodpovědět otázku, zda současná česká právní úprava rozhodčího řízení je v souladu s trendem, kterým se teorie a praxe rozhodčího řízení vyvíjí. Cílem této práce je rovněž zodpovědět otázku, zda by české soudy měly mít pravomoc věcně přezkoumávat aplikaci práva rozhodci, přičemž odpověď na tuto otázku hledá autor ve srovnání českého, resp. kontinentálního systému práva s právem Anglie a Walesu. 1
Abstract v angličtině:
The purpose of this thesis is to discuss the main aspects of the Czech legal regulation of the arbitration proceeding under the view of the particular Western European national and international legal orders. By doing so, the author strives for critical review of the arbitration proceeding as per the Czech legal order under the worldwide perspectives and with the prism of modern Western European and world legal theory of the arbitration proceeding. The intention of such research is to determine if the contemporary Czech legal regulation of the arbitration proceeding is in conformity with the modern theory and practice of the arbitration proceeding. This thesis also aims to answer a question whether the Czech courts shall have the right to review the application of law by the arbitrators. The author is seeking to answer this question by comparing the the Czech, or rather Continental system of law with the law of England and Wales. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Čeladník, LL.M., Ph.D. 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Čeladník, LL.M., Ph.D. 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Čeladník, LL.M., Ph.D. 9 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 282 kB