velikost textu

Real world data and health-economics aspects of treatment of respiratory diseases in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Real world data and health-economics aspects of treatment of respiratory diseases in the Czech Republic
Název v češtině:
Data z reálné klinické praxe a zdravotně-ekonomické aspekty terapie respiračních onemocnění v ČR
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PharmDr. Tomáš Valena
Vedoucí:
PharmDr. Jiří Klimeš, Ph.D.
Oponent:
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Id práce:
211560
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Mgr. Tomáš Valena Školitel PharmDr. Jiří Klimeš, Ph.D., MBA Název rigorózní práce Data z reálné klinické praxe a zdravotně-ekonomické aspekty terapie respiračních onemocnění v ČR Cílem rigorózní práce bylo prezentovat souhrnný komentář k autorovým publikacím, které se zaměřují na zdravotně-ekonomické aspekty a data z reálné klinické praxe v České republice u lékových technologií, konkrétně u respiračních onemocnění. Health technology assessment (HTA) je multidisciplinární proces hodnocení, který vyhodnocuje informace o zdravotní, sociální, ekonomické (nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu) a etické stránce související s používáním zdravotnických technologií po celou dobu jejich životního cyklu. Zdravotní ekonomie a evidence z reálné klinické praxe je nedílnou součástí HTA. Výzkum se zaměřil na důležitost a využitelnost sběru dat a adaptaci zdravotně ekonomických analýz v podmínkách lokální klinické praxe v terapii respiračních nemocí, zejména chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a těžkého astmatu. Tato data následně mohou sloužit jako nástroj pro řízený vstup technologie, u které existuje jistá pochybnost ze strany regulátora, nebo plátce ať již na straně výsledků terapie nebo nákladovosti. Analýza nákladové efektivity fixní kombinace indakaterol a glykopyrronium versus volná kombinace formoterol a tiotropium u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí ve skupině B prokázala, že fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium je vysoce nákladově efektivní, která může dokonce přinášet úspory za dosažení vyššího efektu, v podmínkách České republiky. Analýza nákladové efektivity indakaterol/glykopyrronium versus salmeterol/flutikazon u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí prokázala, že indakaterol/glykopyrronium ve srovnání se zlatým standardem péče salmeterol/flutikazon u vysoce rizikové skupiny pacientů je nákladově efektivní intervence v České republice. Obě zdravotně–ekonomické analýzy prokázaly ne pouze medicínskou hodnotu, ale i ekonomickou výhodnost užívání fixní kombinace indakaterol/glykopyrronium v rámci systému českého zdravotnictví. V rámci prospektivního dvouročního pozorování účinnosti a bezpečnosti omalizumabu v reálné klinické praxi u pacientů s nekontrolovaným těžkým alergickým astmatem v České republice, bylo na datech z registru zjištěno, že přídatná terapie omalizumabem je e fektivní a dobře tolerována intervence u této skupiny pacientů v České republice. Terapie omalizumabem přinesla úsporu nákladů, snížení kortikosteroidní zátěže a dále zásadní snížení pracovního a volnočasového omezení následkem onemocnění. Klíčová slova: Data z reálné klinické praxe, zdravotní ekonomie, respirační onemocnění, CHOPN, astma
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate Mgr. Tomáš Valena Supervisor PharmDr. Jiří Klimeš, Ph.D., MBA Title of Rigorosum Thesis Real world data and health-economic aspects of treatment of respiratory diseases in the Czech Republic The aim of this PharmD thesis was to present comprehensive commentary on author`s publications focusing on the health economics aspects and real world data in the area of health technologies in the Czech Republic, specifically for respiratory diseases. The Health Technology Assessment (HTA) is a multidisciplinary evaluation process that assess information on medical, social, economic (cost-effectiveness and budget impact) and ethical aspects related to the use of a health technology throughout its life span. Health economics and evidence from real world are an integral part of HTA. Research focuses on the importance and application of data collection and adaptation of health economic analyses in conditions of local clinical practice in the treatment of respiratory diseases, namely chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and severe asthma. This data could be subsequently used as a tool for value demonstration for managed e ntry of the drug where there is an uncertainty from regulator or payer, whether on the side of outcomes or costs of intervention. The cost-effectiveness analysis of the fixed-dose combination (FDC) of indacaterol and glycopyrronium versus free combination of formoterol and tiotropium in patients with chronic obstructive pulmonary disease in group B has shown that the fixed-dose combination of indacaterol/glycopyrronium is highly cost-effective and can even lead to cost savings by achieving higher efficacy i n the Czech Republic. The cost-effectiveness analysis of indacaterol/glycopyrronium versus salmeterol/fluticasone in patients with chronic obstructive pulmonary disease has shown that indacaterol/glycopyrronium, when compared to the gold standard of care for high risk patients salmeterol/fluticasone, is a more cost-effective intervention in the Czech Republic. Both health economic analyses have demonstrated not only the medical value, but also the economic advantage of using a fixed dose combination of indacaterol/glycopyrronium within the Czech health care system. In a two-year prospective observation study evaluating the efficacy and safety of omalizumab in real world practice in Czech Republic patients with uncontrolled severe allergic asthma, registry data has revealed that additional therapy with omalizumab is an effective and well tolerated intervention in this group of patients. Omalizumab therapy has resulted in cost savings, reduced corticosteroid burden and a significant reduction of work and leisure time constraints due to the disease. Key words: Real word data, health economics, respiratory diseases, COPD, asthma
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Tomáš Valena 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Tomáš Valena 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Tomáš Valena 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 275 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 283 kB
Stáhnout Errata PharmDr. Tomáš Valena 1.24 MB