velikost textu

Rekognice v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rekognice v trestním řízení
Název v angličtině:
Line-up in criminal proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Anna Klofáčová
Vedoucí:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Id práce:
211558
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zvláštní způsoby dokazování, rekognice, znovupoznání
Klíčová slova v angličtině:
specific methods of evidence, line-up, identification
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou rekognice v trestním řízení, která je upravena v ustanovení § 104b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Práce pohlíží na rekognici jak z pohledu trestního práva, tak i z pohledu kriminalistiky a přináší též vzhled do několika psychologických aspektů tohoto významného procesního úkonu, zejména paměťových stop. Cílem této rigorózní práce je provedení kritické analýzy současného stavu jak z pohledu zákonné úpravy, tak i z pohledu správnosti a efektivity nastavených postupů. To vše za účelem zodpovězení otázky, zda úprava de lege lata vyhovuje požadavkům moderního trestního práva procesního. Rigorózní práce se nejprve věnuje rekognici jako zvláštní formě identifikace včetně problematiky paměťových stop a jejích specifikům. Dále se věnuje nahlížení na rekognici z pohledu trestního práva, kdy se zabývá samotným pojmem rekognice, historickým vývojem procesního úkonu, včetně shrnutí několika teoretických definic, které se v odborné literatuře nejčastěji objevují. V další části práce je blíže rozebrána samotná rekogniční procedura, dle jednotlivých fází rekognice, od procesu přípravy až po samotné znovupoznání včetně dokumentace a následného hodnocení rekognice. Pozornost je věnována zejména dostatečnému poučení subjektů rekognice a způsobu označení poznávaného objektu. Část kapitoly je též věnována metodice provádění vybraných druhů rekognice a nejčastějším odchylkám při provádění rekognice, včetně problematiky skryté a prázdné rekognice. Stručně je nastíněna též problematika rekognice v hlavním líčení. V další části práce je pozornost věnována analýze jednotlivých zákonných ustanovení trestního řádu, upravujících provádění rekognice a srovnání této zákonné úpravy s vybranými zahraničními právními úpravami. Vedle zákonných ustanovení a základních zásad kriminalistické vědy je v rámci celé práce pracováno též s relevantní vnitrostátní i mezinárodní judikaturou. Rigorózní práce se též dotýká témat jako je uplatňování zásady nemo tenetur se ipsum accusare ve vztahu k rekognici nebo přípustnost opakované rekognice. Závěrečná část práce se věnuje důležitým otázkám souvisejícím s nejčastějšími vadami při provádění rekognice a jejich důsledkům, přičemž jsou zde nastíněna opatření vedoucí ke zvýšení důkazní síly rekognice. Součástí závěrečné části rigorózní práce jsou též některé návrhy de lege ferenda, mající sloužit jako podklad k zamyšlení pro účely možné úpravy stávající právní úpravy s ohledem na modernizaci kriminalistických metod a vývoje trestního práva procesního. Klíčová slova zvláštní způsoby dokazování, rekognice, znovupoznání
Abstract v angličtině:
Line – up in criminal proceedings Abstract This rigorous thesis deals with the topic of a police line-up in the context of criminal law, which is closely specified in the Section 104, subsection b) of Act No. 141/1961 Coll., On Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). This thesis looks at the police line-up from the perspective of the criminal law as well as the investigation perspective, plus it points out several psychological aspects of this procedural act, namely the memory tracks. The goal of this rigorous thesis is to provide critical analysis of the current status of the police line-up from the statutory provisions point of view, as well as from the perspective of the correctness and efficiency of the procedures in place. The aim is to answer the question whether the de lege lata regulation meets the requirements of modern criminal procedural law. The first part of this thesis focuses on the police line-up as a special form of identification, including the issue of memory tracks including its unique features. Further, it covers understanding of the police line-up from the criminal law perspective, meaning it deals with the term “line-up” as such and with the historical development of this procedural act, including summary of several theoretical definitions that are the most often represented in the literary sources. In the following part of the thesis, the line-up procedure as such is analysed in further detail according to its phases; starting with the preparatory process, all the way to the successful identification, including documentation and the subsequent line-up evaluation. Special attention is given namely to the adequate information given to the line-up objects as well as the way the object to be identified is marked. One part also describes the methodology of the selected types of police line-ups and their most frequent deviations, including the hidden and the empty line-up method. It also briefly mentions the issue of line-up in course of the trial in court. The following part of the thesis focuses on analysing the individual statutory provisions of the Criminal Procedure Code regulating the line-up procedure and on comparing this law to the selected foreign legal regulations. Apart from the statutory provisions and the elementary principles of forensic science, the whole thesis works also in context of the relevant domestic, as well as international practice of the courts. This rigorous thesis also covers topics such as application of the nemo tenetur se ipsum accusare principle in relation to the police line-up or the permissibility of a repeated line-up. The final part of the thesis describes important questions connected with the most frequent deficiencies of the police line-up procedure and their consequences, including an outline of the measures leading to improving the probative force of the line-up method. The final part of the rigorous thesis also includes some de lege ferenda proposals which are meant to serve as a basis for reflection for the purposes of potential alteration of the current law in view of the modernization of investigative methods and the development of the criminal procedural law. Key words specific methods of evidence, line-up, identification
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Klofáčová 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Klofáčová 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Klofáčová 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB