velikost textu

Právní důsledky újmy způsobené řízené obchodní společnosti koncernovým řízením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní důsledky újmy způsobené řízené obchodní společnosti koncernovým řízením
Název v angličtině:
Legal consequences of damage caused to the controlled affiliate by corporate group management
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Miroslav Pulicar
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Id práce:
211549
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Koncern, koncernové řízení, řízená osoba, koncernová újma, úpadek
Klíčová slova v angličtině:
Corporate group, group management, controlled affiliate, group damage, bankruptcy
Abstrakt:
Právní důsledky újmy způsobené řízené obchodní společnosti koncernovým řízením Abstrakt Práce se zabývá analýzou právních následků újmy způsobené řízené korporaci výkonem koncernového řízení v českém právním řádu. V úvodu je představena platná právní úprava podnikatelských seskupení a nastíněny základní doktrinální předpoklady korporátního práva, na nichž práce staví, zejména principy oddělené právní osobnosti, majetkové samostatnosti a omezeného ručení. Stěžejní výklad je rozdělen do dvou velkých tematických kapitol. První kapitola se zabývá aspekty a důsledky újmy vzniklé v ekonomicky fungujících hospodářských skupinách. Konkrétně pojednává o právních aspektech koncernového řízení, různých formách koncernové újmy a vykládá základní principy náhrady koncernové újmy podle ustanovení § 71 a násl. zákona o obchodních korporacích. Dále jsou zmíněny související nástroje koncernového práva o ochraně věřitelů a menšinových společníků řízených korporací, konkrétně sankční ručení řídící osoby za závazky řízené korporace, náhrada reflexní újmy menšinovým společníkům a povinnost odkupu podílů menšinových společníků v případě, kdy měl výkon řízení negativní vliv na postavení společníků v řízené korporaci. Kapitola je zakončena stručným výkladem o některých procesních aspektech českého koncernového práva. Předmětem druhé kapitoly je podání výkladu o vlivu krize a úpadku řízené korporace na fungování koncernu a náhradu koncernové újmy. Kapitola začíná nastíněním některých doktrinálních otázek týkajících se krize, principů insolvenčního práva a koncernové insolvence. Dále je řeč o nástrojích korporátního práva regulujících povinnosti orgánů a osob v obdobném postavení bezprostředně před úpadkem; část výkladu je zaměřena na institut stínového vedoucího v koncernových souvislostech. Následuje stěžejní výklad o zvláštních nástrojích českého insolvenčního práva týkajících se koncernové insolvence. Několik odstavců v závěru je věnováno alternativnímu nástroji řešení úpadku podnikatelských seskupení v právním systému common law, tzv. hmotněprávní konsolidaci, a jeho potenciálu pro užití v českém právním řádu.
Abstract v angličtině:
Legal consequences of damage caused to the controlled affiliate by corporate group management Abstract This thesis deals with legal consequences of damage caused to the controlled affiliate as a result of the corporate group management in Czech law. The introduction sets out the general legal and theoretical framework of the thesis, namely the basic theoretical concepts of the corporate law, the principles of separate legal personality and limited liability, and the structure of the law on the corporate groups. It is divided into two main chapters. The first chapter analyzes the consequences of damage caused to the controlled affiliate in the economically functional corporate groups. It firstly analyzes the aspects of group management, different forms of damage and principles of group damage compensation according to sec. 71 et seq. of the Act no. 90/2012 coll., on Commercial Companies and Cooperatives. It further provides an explanation of the provisions on the protection of creditors and minority shareholders of the controlled affiliate, namely the liability of the parent company towards the creditors of the affiliate for the payment of debts, liability of the parent company to compensate any damage arising to the members of the affiliate in connection with its influence and the right of the minority shareholders to have their share bought back by the parent company at a fair price. The final provisions of the first chapter deal with the procedural aspects of the law on the corporate groups. The second chapter analyzes the consequences of crisis and bankruptcy on the corporate group management. It opens with some doctrinal issues regarding the economical crisis, insolvency law principles and principles of the group insolvency. It further provides some comments regarding the obligations and liabilities of directors and shadow directors in the vicinity of bankruptcy. Finally, it analyzes the provisions of the Czech Insolvency Act that deal specifically with group insolvency and considers, whether the common law instrument of substantive consolidation is suitable for incorporation into Czech law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Pulicar 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Pulicar 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Pulicar 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 587 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 256 kB