velikost textu

Specifika metod interpretace evropského unijního práva a proces transpozice směrnic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika metod interpretace evropského unijního práva a proces transpozice směrnic
Název v angličtině:
Specifics regarding methods of interpretation of the EU law and process of EU directives transposition
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniel Hosnedl
Vedoucí:
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
Id práce:
211543
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
interpretace, právo EU, transpozice
Klíčová slova v angličtině:
interpretation, EU law, transposition
Abstrakt:
Specifika metod interpretace evropského unijního práva a proces transpozice směrnic Abstrakt Tato práce je věnována problematice specifik metod interpretace práva Evropské unie. Na rozdíl od většiny publikací pojednávajících o výkladu práva se však nevěnuje interpretaci prováděné soudy a soudci, ale dívá se na výklad práva očima českého zákonodárce, který stojí před nelehkou výzvou transpozice směrnice do českého právního řádu. Aby byla transpozice řádně provedena, musí jí předcházet náležitá interpretace textu příslušné směrnice. Zákonodárce má přitom k dispozici šestici standardních a nadstandardních výkladových metod zahrnujících výklad jazykový, logický, systematický, historický, teleologický a komparativní. Lze však tyto metody interpretace práva použít také v případě výkladu směrnic Evropské unie? A jaká budou případná specifika interpretace unijních právních norem? Tento text rozpracovává příslušné téma z pohledu právní teorie. Prvním těžištěm této práce je tak stručné teoretické vymezení interpretace práva a popsání jednotlivých historických i recentních přístupů k metodologii výkladu práva. Stranou nezůstane ani pojednání o vztahu interpretace a tvorby práva, a to především s ohledem na proces transpozice směrnic. Druhým těžištěm tohoto textu je analýza výše uvedené šestice výkladových metod, přičemž v rámci každé jednotlivé metody je poukázáno na specifika jejího použití v rovině výkladu evropského unijního práva. Z důvodu obecnosti jednotlivých výkladových metod je zároveň každá z nich rozvedena do alespoň jednoho konkrétního právního argumentu. Třetím těžištěm této práce je případová studie věnující se problematice distribuce léčivých přípravků do členských států Evropské unie, v rámci které jsou příslušná ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků podrobena jednotlivým výkladovým metodám za účelem zjištění, zda byla příslušná právní úprava českým zákonodárcem adekvátně interpretována, a tedy řádně transponována do českého právního řádu. Téma neopomíjí ani historický a současný přístup Soudního dvora Evropské unie k metodám interpretace práva a při formulování jednotlivých specifik výkladu evropského unijního práva je zohledněna také relevantní judikatura Soudního dvora Evropské unie. interpretace, právo EU, transpozice
Abstract v angličtině:
Specifics regarding methods of interpretation of the EU law and process of EU directives transposition Abstract This thesis is dedicated to the problematics regarding specifics of the European Union law interpretation methods. While majority of publications dealing with law interpretation adopts the perspective of judges and courts, and thus deals with the interpretations they render, this study adopts the viewpoint of a Czech legislator, who is facing a challenging task of transposing directives into the Czech legal order. In order for the transposition to be conducted properly, a thorough interpretation of the respective directive must precede. There is six standard and non- standard methods of interpretation at the legislator´s disposal, including linguistic, logical, systematic, historical, theological and comparative one. Do these methods, however, prove to be fully applicable in case of the interpretation of the EU directives? Possibly, what would be the EU law norms interpretation specifics? This study represents an analysis of the given topic from the perspective of a legal theory and is structured into three main sections. The first section provides a brief definition of the legal interpretation as such and presents an overview of both historical and contemporary approaches towards the interpretation of law. The link between law interpretation and law-making will also be considered, focusing particularly on the process of a directive transposition. The second section introduces the six fundamental methods of interpretation in more depth. Each method is analysed, and its specifics, emerging from its use on the EU law level, is pinpointed. Since the interpretative methods are fairly general, each of them is complemented by a specific legal argument(s). The third pillar of this work is a case study exploring the problematics regarding distribution of pharmaceuticals within the EU member states. In the centre of such explorations stands the Directive 2001/83/ES of the European Parliament and of the Council on the Community code relating to medicinal products for human use and its specific directive provisions, which must be examined by means of the interpretative methods whereby it can be found out whether the respective legal provisions have actually been interpreted correctly by a Czech legislator, and thus whether it has been transposed properly into the Czech legal order. In addition, an overview of the historical evolution of the approach adopted by the Court of Justice of the European Union can be found in the study and when forming the individual specifics of the EU law interpretation, the relevant case law of the court is also taken into account. interpretation, EU law, transposition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Hosnedl 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Hosnedl 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Hosnedl 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 447 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB