velikost textu

Zavádění osobních rozvojových plánů v neziskových organizacích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zavádění osobních rozvojových plánů v neziskových organizacích
Název v angličtině:
Implementation of Personal Development Plans in Non-Governmental Organisations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Honsová
Vedoucí:
Mgr. Jiří Krejčí
Oponent:
Mgr. Dana Hradcová
Id práce:
211514
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Osobní rozvojové plány (ORP), rozvoj zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, neziskové nestátní organizace, Human Resource Management
Klíčová slova v angličtině:
Personal Development Plans (PDP), employee development, Non-Profit Non-Governmental Organisations, Human Resource Management
Abstrakt:
Název: Zavádění osobních rozvojových plánů v neziskových organizacích Autor: Michaela Čížková Abstrakt Cílem této práce bylo určit faktory, které brání, nebo naopak pomáhají neziskovým organizacím v České republice při zavádění osobních rozvojových plánů jako nástroje rozvoje zaměstnanců. Teoretická část popisuje neziskové organizace v kontextu jejich specifičnosti z pohledu rozvoje zaměstnanců a představuje proměnné, které mají na tuto problematiku vliv, a které je třeba zohlednit v plánování zavedení osobních rozvojových plánů. Empirická část využívá metody zakotvené teorie k výzkumu fenoménů, které mohou být předpokladem k úspěšnému zavedení nástroje ORP, a to ať v počáteční fázi zavádění či při řešení problémů vzniklých v důsledku tohoto nástroje. Závěr a diskuze této práce se věnuje výkladu výsledků výzkumu v kontextu problematiky rozvoje zaměstnanců, jejich porovnávání s odbornou literaturou a možným implikacím využitelným pro nestátní neziskové organizace v České republice. Klíčová slova: Osobní rozvojové plány (ORP), rozvoj zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, neziskové nestátní organizace, Human Resource Management
Abstract v angličtině:
Title: Implementation of Personal Development Plans in Non-Governmental Organisations Author: Michaela Čížková Abstract The aim of this thesis is to identify factors which might prevent or help non-profit organizations in implementation of Personal Development Plans as a mean of employee development in the Czech Republic. Theoretical part of this paper describes non-profit organisations in context of their specificity in frame of employee development and introduces the variables, which influence this subject and which it is necessary to take into consideration when planning the implementation of Personal Development Plans. The empirical part uses the Grounded Theory method to research phenomena, which can serve as prerequisite in successful implementation of PDP, either in the initial phase or when solving issues caused by this tool. Conclusion and discussion chapter is dedicated to interpretation of the research results from perspective of employee development, their comparison with professional resources and the possible implication for non-profit organisations in the Czech Republic. Key words: Personal Development Plans (PDP), employee development, Non-Profit Non- Governmental Organisations, Human Resource Management
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Honsová 890 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Honsová 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Honsová 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Honsová 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Krejčí 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Hradcová 250 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB