velikost textu

Působení a vliv akčních výborů Národní fronty ve vybraných okresech severovýchodních Čech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Působení a vliv akčních výborů Národní fronty ve vybraných okresech severovýchodních Čech
Název v angličtině:
The impact and influence of Action Commitees of the National Front in the chosen districts of Eastern Bohemia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
Id práce:
211504
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
11. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
akční výbory Národní fronty|Komunistická strana Československa|Národní fronta|únor 1948|Hradec Králové|Náchod|Nový Bydžov|Trutnov|severovýchodní Čechy|Československo 1948–1954
Klíčová slova v angličtině:
National Front Action Committees|Communist Party of Czechoslovakia|National Front|February 1948|Hradec Králové|Náchod|Nový Bydžov|Trutnov|North-eastern Bohemia|Czechoslovakia 1948–1954
Abstrakt:
HORÁK Pavel, Působení a vliv akčních výborů Národní fronty ve vybraných okresech severovýchodních Čech. Hradec Králové: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, 257 s. Disertační práce. Disertační práce se zaměřuje na působení akčních výborů Národní fronty (AV NF) v okresech Hradec Králové, Náchod, Nový Bydžov a Trutnov v letech 1948 až 1954. Na základě analýzy a následné komparace průběhu vzniku a působení AV NF ve vybraných okresech odhaluje lokální prvky, které podstatně ovlivnily fungování akčních výborů Národní fronty na regionální úrovni. Jejím cílem je přispět k hlubšímu poznání činnosti akčních výborů Národní fronty a zaplnit mezery v historii sledovaných regionů. Pozornost je věnována otázce vlastního zrodu AV NF, dopadům jejich rozhodnutí na obyvatelstvo, ale i obtížím, se kterými se při svém fungování akční výbory NF potýkaly. Významnou část v práci zaujímá problematika složek Národní fronty a jejich vzájemného vztahu s akčními výbory. Klíčová slova: akční výbory Národní fronty, Komunistická strana Československa, Národní fronta, únor 1948, Hradec Králové, Náchod, Nový Bydžov, Trutnov, severovýchodní Čechy, Československo 1948–1954
Abstract v angličtině:
HORÁK Pavel, The impact and influence of Action Commitees of the National Front in the chosen districts of North-eastern Bohemia. Hradec Králové: Faculty of Arts, University of Hradec Králové, 2017, 257 p. Doctoral Dissertation. This doctoral dissertation is focused on impact and influence of Action Comittees of the National front (AC NF) in these districts: Hradec Králové, Náchod, Nový Bydžov and Trutnov in 1948– 1954. Based on analysis and comparation followed of the process of formation working of the AC NF in the chosen districts and the work reveals some local features which essentialy influenced National Front Action Committees working on regional basis. The aim of the dissertation is to contribute to better understanding of the issue of National Front Action Committee and to complete the gaps in history of the districts mentioned above. The author paid attention on the creation of AC NF itself, consequences of its decisions to local inhabitants but also difficulties which AC NF had to deal with. The issue of NF elements and their mutual co- working with Action Committee takes a big part in this work. Keywords: National Front Action Committees, Communist Party of Czechoslovakia, National Front, February 1948, Hradec Králové, Náchod, Nový Bydžov, Trutnov, North-eastern Bohemia, Czechoslovakia 1948–1954
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Pavel Horák, Ph.D. 3.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Pavel Horák, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Pavel Horák, Ph.D. 248 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 204 kB