text size

Sociální zemědělství

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Sociální zemědělství
Titile (in english):
Social farming
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Zuzana Prosová
Supervisor:
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Mgr. Petr Vojtíšek
Thesis Id:
211497
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Social Work (21-KSOCP)
Study programm:
Social Policy and Social Work (N6731)
Study branch:
Social Work (SOCP)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
22/01/2020
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
sociální ekonomika|sociální podnik|sociální zemědělství|sociální farma|green care|osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Keywords:
social economy|social enterprise|social farming|social farm|green care|people with physical and social impairment
Abstract (in czech):
Cílem diplomové práce je představit koncept sociálního zemědělství a zjistit, zda je vhodnou metodou sociální integrace osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Jedná se o inovativní přístup, který sdružuje dva koncepty: multifunkční zemědělství a sociální služby. Teoretická část práce objasňuje myšlenku sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Dále se zaměřuje na sociální zemědělství v České republice a v Evropě. Definuje jeho teoretická východiska, aktéry a zdroje financování. Práce zkoumá propojení zemědělských aktivit se sociální prací, přínosy a limity konceptu pro zaměstnance, zemědělce a lokální komunitu. Dále se zaměřuje na současné problémy, se kterými se sociální zemědělství v České republice potýká a které brání jeho rozvoji. Data byla získávána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Výsledky výzkumu poukázaly na nespočet výhod pro všechny zúčastněné. Jako největší nevýhoda se ukázala neznalost konceptu a s tím spojené nedocenění ve společnosti.
Abstract:
The aim of the thesis is to present the concept of social farming and to see if it is a suitable method of social integration of people with health and social disadvantages. It is an innovative approach that brings together two concepts: multifunctional agriculture and social services. The theoretical part of the thesis clarifies the idea of social economy and social business. It also focuses on social farming in the Czech Republic and Europe. It defines its theoretical background, actors and sources of funding. The thesis examines the link between agricultural activities and social work, benefits and limits of the concept for employees, farmers and the local community, and further focuses on the current problems that social farming in the Czech Republic is facing and that hinder its development. The data was obtained through semi- structured interviews. The results of the research showed countless benefits for all involved. The biggest disadvantage was the ignorance of the concept and the associated underestimation in society.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Zuzana Prosová 966 kB
Download Abstract in czech Mgr. Zuzana Prosová 52 kB
Download Abstract in english Mgr. Zuzana Prosová 22 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 134 kB
Download Opponent's review PhDr. Mgr. Petr Vojtíšek 198 kB
Download Defence's report PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 152 kB