velikost textu

Sociální zemědělství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální zemědělství
Název v angličtině:
Social farming
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Prosová
Vedoucí:
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Petr Vojtíšek
Id práce:
211497
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální ekonomika|sociální podnik|sociální zemědělství|sociální farma|green care|osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Klíčová slova v angličtině:
social economy|social enterprise|social farming|social farm|green care|people with physical and social impairment
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je představit koncept sociálního zemědělství a zjistit, zda je vhodnou metodou sociální integrace osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Jedná se o inovativní přístup, který sdružuje dva koncepty: multifunkční zemědělství a sociální služby. Teoretická část práce objasňuje myšlenku sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Dále se zaměřuje na sociální zemědělství v České republice a v Evropě. Definuje jeho teoretická východiska, aktéry a zdroje financování. Práce zkoumá propojení zemědělských aktivit se sociální prací, přínosy a limity konceptu pro zaměstnance, zemědělce a lokální komunitu. Dále se zaměřuje na současné problémy, se kterými se sociální zemědělství v České republice potýká a které brání jeho rozvoji. Data byla získávána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Výsledky výzkumu poukázaly na nespočet výhod pro všechny zúčastněné. Jako největší nevýhoda se ukázala neznalost konceptu a s tím spojené nedocenění ve společnosti.
Abstract v angličtině:
The aim of the thesis is to present the concept of social farming and to see if it is a suitable method of social integration of people with health and social disadvantages. It is an innovative approach that brings together two concepts: multifunctional agriculture and social services. The theoretical part of the thesis clarifies the idea of social economy and social business. It also focuses on social farming in the Czech Republic and Europe. It defines its theoretical background, actors and sources of funding. The thesis examines the link between agricultural activities and social work, benefits and limits of the concept for employees, farmers and the local community, and further focuses on the current problems that social farming in the Czech Republic is facing and that hinder its development. The data was obtained through semi- structured interviews. The results of the research showed countless benefits for all involved. The biggest disadvantage was the ignorance of the concept and the associated underestimation in society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Prosová 966 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Prosová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Prosová 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Petr Vojtíšek 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 152 kB