velikost textu

Vybrané právní aspekty umělé inteligence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané právní aspekty umělé inteligence
Název v angličtině:
Selected legal aspects of Artificial Intelligence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Magdalena Zachová
Vedoucí:
JUDr. Irena Holcová
Oponent:
JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Id práce:
211486
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
umělá inteligence, osobní údaje, diskriminace
Klíčová slova v angličtině:
Artificial Intelligence, personal data, discrimination
Abstrakt:
Abstrakt Vybrané právní aspekty umělé inteligence Umělá inteligence se stala v posledních letech hojně diskutovaným tématem. Hlavním cílem této práce je proto upozornit na některá rizika, která v souvislosti s využíváním umělé inteligence vznikají. Práce se věnuje zejména třem právním aspektům, jichž se umělá inteligence dotýká. Těmito aspekty jsou ochrana soukromí, ochrana osobních údajů a diskriminace. První kapitola je pojata jako obecný úvod, v němž je představen pojem umělé inteligence včetně přístupů k ní. Umělá inteligence je vymezena také z hlediska autorského práva a pozornost je věnovaná i strojovému učení a neuronovým sítím. V druhé kapitole jsou shrnuty klíčové právní prameny, v nichž je zakotveno právo na ochranu osobnosti, soukromí a osobních údajů. Následující kapitola se zabývá ochranou soukromí. Zmíněna jsou rizika související s využíváním dronů a v další podkapitole je podrobněji popsána situace v Čínské lidové republice, která schopností umělé inteligence využívá ke sledování svých občanů. Vzhledem k tomu, že umělá inteligence zpracovává velké množství dat, mezi nimiž jsou i osobní údaje, je třeba zajistit, aby zpracovávaná data byla náležitě chráněna a aby nedošlo k jejich zneužití. Této problematice se věnuje kapitola čtvrtá. Relevantním právním pramenem v oblasti ochrany osobních údajů je GDPR, které vedle profilování (automatizovaného zpracování osobních údajů, jehož smyslem je hodnocení osobních aspektů fyzických osob) upravuje v čl. 22 také zákaz automatizovaného individuálního rozhodování. Při automatizovaném rozhodování může docházet k nenápadné diskriminaci. Důvodem diskriminačního rozhodnutí je například skutečnost, že se umělá inteligence učila na datech, která byla zkreslená. Zejména na diskriminaci způsobenou algoritmickým rozhodováním se zaměřuje pátá kapitola. V závěrečné části je věnován prostor aktuálním otázkám, které se týkají právní úpravy umělé inteligence. Představeny jsou klady a zápory zavedení zvláštního statusu „elektronické osoby“ a zmíněny jsou také cíle a priority, které si Evropská unie a Česká republika stanovily.
Abstract v angličtině:
Abstract Selected legal aspects of Artificial Intelligence In recent years, Artificial Intelligence has become a widely discussed topic. The main goal of this thesis is therefore to draw attention to some risks that arise from the use of Artificial Intelligence. This thesis deals mainly with three legal aspects of Artificial Intelligence. These aspects are privacy, personal data protection and discrimination. Chapter one is conceived as a general introduction which aims to present the term Artificial Intelligence along with various approaches to it. The relation between Artificial Intelligence and copyright law is mentioned in this chapter and a special attention is paid also to machine learning and neural networks. The second chapter summarizes the relevant legal sources in which the right to protection of personality, privacy and personal data is enshrined. The following chapter focuses on privacy protection. The risks associated with the use of drones are mentioned here. One subchapter describes in more detail the situation in the People's Republic of China, which uses Artificial Intelligence to track its citizens. Given the fact that Artificial Intelligence processes large amounts of data including personal data, it is necessary to ensure that the data is properly protected and not misused. Chapter four deals with this issue. The relevant legal source in the field of personal data protection is the GDPR. The GDPR regulates profiling (automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person) and in Article 22 also the prohibition of automated individual decision-making. As a result of automated decision- making, inconspicuous discrimination may occur. The reason for a discriminatory decision is for example the fact that the Artificial Intelligence learns from biased data. The fifth chapter focuses mainly on discrimination caused by algorithmic decision making. The final part is devoted to current issues related to the legal regulation of Artificial Intelligence. The advantages and disadvantages of introducing a special status of "electronic person" are presented, as well as the goals and priorities set by the European Union and the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdalena Zachová 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdalena Zachová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdalena Zachová 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Irena Holcová 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vladimír Pítra 153 kB