velikost textu

Použití lokálních postpozic v současné finštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Použití lokálních postpozic v současné finštině
Název v angličtině:
The Use of Local Postpositions in Contemporary Finnish
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Jagošová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Kovář
Id práce:
211474
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Finská studia — Švédská studia (SUO SW)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
finština|lokální postpozice|korpusová analýza
Klíčová slova v angličtině:
Finnish|local postpositions|corpus analysis
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá použitím lokálních postpozic v současné finštině. Postpozice jsou neohebná, případně pouze částečně ohebná slova stojící na pomezí několika slovních druhů. Podle významu se dělí do několika skupin, z nichž nejobsáhlejší jsou postpozice lokální, které jsou předmětem této práce. První část práce se věnuje vymezení slovního druhu, původu a funkci postpozic s důrazem na postpozice lokální. Druhá část práce se zaměřuje na výskyt vybraných lokálních postpozic obsazujících všech šest lokálních pádů v korpusu InterCorp. Na závěr jsou hlubší analýze podrobeny postpozice se základem sisä-. Klíčová slova: finština, lokální postpozice, korpusová analýza
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with the use of local postpositions in contemporary Finnish. Postpositions are words without inflection or only partly inflected words which lay in-between several parts of speech. They are divided into groups according to their semantic meaning. The biggest group is local postpositions which are also subject of this thesis. The first part examines the definition of postpositions, their origin, and function with emphasis on local postpositions. The second part of this thesis focuses on the occurrence of selected local postpositions with all six local cases in the InterCorp corpus. The last part of this thesis examines sisä- postpositions in detail. Key words: Finnish, local postpositions, corpus analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Jagošová 621 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Jagošová 157 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Jagošová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Jagošová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Kovář 335 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 153 kB