velikost textu

Znalosti žáků 9. tříd vybraných základních škol o poruchách příjmu potravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Znalosti žáků 9. tříd vybraných základních škol o poruchách příjmu potravy
Název v angličtině:
Knowledge of pupils 9. classes selected primary schools about eating disorders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Klára Navrátilová
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Id práce:
211472
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bulimie, mentální anorexie, poruchy příjmu potravy, záchvatové přejídání, znalosti, žáci základních škol
Klíčová slova v angličtině:
bulimia, mental anorexia, eating disorders, binge eating, knowledge, pupils of primary schools
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje především na znalosti žáků 9. tříd vybraných základních škol o poruchách příjmu potravy. Jejím cílem bylo mimo jiné zjistit, zdali žáci o PPP někdy slyšeli a případně odkud se o nich doslechli. Dílčím cílem této bakalářské práce také bylo ukázat, zdali tito žáci vědí o někom, kdo trpí nebo trpěl nějakou poruchou příjmu potravy. V případě, že o někom takovém vědí, tak o koho se jedná. Jako dalším dílčím cílem bylo objasnit, zdali žáci dokáží identifikovat příznaky PPP a komu by se, v případě podezření na PPP u svého kamaráda, svěřili se svými obavami. Dále byla tato práce zaměřena na to, zdali si jsou zapojení žáci vědomi potencionálního ohrožení jich samotných, co se týče PPP. V neposlední řadě bylo dílčím cílem práce zjistit vztah mezi stigmatizací a PPP. K získání informací bylo využito dotazníkové šetření, které bylo anonymní. Výsledky práce ukazují, že žáci mají 58% znalosti, co se týče PPP. Všichni o PPP někdy slyšeli, přičemž nejvíce byla do odpovědí zahrnuta média. 60 % žáků ví o někom s PPP, přičemž se nejčastěji jedná o veřejně známou osobnost. Pouze 27 % respondentů správně vybralo všechny 3 uvedené příznaky osoby trpící PPP a celkem 35 % vybralo alespoň dva. Podle průzkumu by se nejvíce žáků (celkem 51 %) svěřilo se svými obavami samotnému kamarádovi, u kterého mají podezření na PPP. Výsledky také ukazují, že 57 % žáků nepřipouští, že by i oni mohli být PPP postihnuti. Ve vztahu PPP a stigmatizace převažovaly výrazně (51 %) pojmy týkající se anorexie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor's thesis is focused mainly on the knowledge of 9th-grade pupils of selected primary schools about eating disorders (shortly ED). Among other things, it aimed to find out whether pupils had ever heard of ED and, if so, where they had heard about it. A partial goal of this bachelor thesis was also to show whether these pupils know about someone who suffers or has suffered from an eating disorder. If they know of such a person, who this person is? Another partial goal was to clarify whether pupils can identify the symptoms of ED and to whom they would confide their concerns, in case of suspicion of ED within their friends. Furthermore, this work focused on whether the pupils involved are aware of the potential threat to themselves in terms of ED. Last but not least partial goal of the work was to find out the relationship between stigmatization and ED. An anonymous questionnaire survey was used to obtain information The results show that pupils have 58 % knowledge of ED. Everyone has heard of ED at some point, with the media being most involved in the responses. 60 % of pupils know of someone with ED, most often a publicly known person. Only 27 % of respondents correctly selected all 3 symptoms of a person suffering from ED and a total of 35 % chose at least two. According to the survey, most pupils (51 % in total) would confide their concerns to a friend they suspect of ED. The results also show that 57 % of pupils do not admit that they too may be affected by ED. In a relationship concerning ED and stigmatization, terms related to anorexia predominated significantly (51 %).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Navrátilová 874 kB
Stáhnout Příloha k práci Klára Navrátilová 158 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Navrátilová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Navrátilová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 300 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB