velikost textu

Organizace a sestavení programu pro školy v přírodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Organizace a sestavení programu pro školy v přírodě
Název v angličtině:
Organisation and composition of outdoor programme for the open air schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Simona Jelínková
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Oponent:
Mgr. Lukáš Psohlavec
Id práce:
211464
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hra, dítě, škola v přírodě, outdoor,učitel, instruktor, příroda
Klíčová slova v angličtině:
game,child,open air school, outdoor, teacher, instructor, nature
Abstrakt:
Abstrakt Název: Organizace a sestavení outdoorového programu pro školy v přírodě Cíl: Cílem diplomové práce je sestavit vhodný outdoorový program pro školy v přírodě, zaměřující se na skupiny dětí od 6 do 10 let. Cílem tohoto nového programu bude efektivnější využití času na školách v přírodě se zaměřením na rozvoj schopností, dovedností, fyzické i psychické zdatnosti, komunikaci mezi dětmi a sociální interakce. Metody: V práci se bude využita metoda kvantitativního výzkumu, písemné dotazování. Následovat bude analýza získaných dat, která bude sloužit jako podklad k vytvoření optimálního programu pro školy v přírodě zaměřeného na dětské skupiny ve věku od šesti do deseti let. Přínos: Přínos práce bude vytvoření nového outdoorového programu pro školy v přírodě, který bude předán cestovní kanceláři, zprostředkovávající tento typ pobytu pro školy. Klíčová slova: hra, dítě, škola v přírodě, příroda, učitel, instruktor
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Organization and composition of outdoor program for the open air schools Objectives: Main objective of this thesis is to compose suitable outdoor program for open air schools for children groups within age 6 to 10. The goal of this new program is more efficient use of time during open air schools with focus on development of abilities, skills, physical and psychical strength, communication among children and social interaction. Methods: In this thesis will be used quantitative research method, written questioning method. Acquired data analysis will be used as background for development of outdoor program for open air schools for children groups within age 6 to 10. Outcome: Benefit of this thesis will be development of new outdoor program for open air schools for children groups within age 6 to 10 which will be passed on to travel agency offering this kind of programs. Key words: game, child, open air school, nature, teacher, instructor
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Simona Jelínková 1.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Simona Jelínková 124 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Simona Jelínková 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Simona Jelínková 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Janák, CSc. 609 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Psohlavec 328 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Vladimír Janák, CSc. 152 kB