velikost textu

Trendy v koherenci české migrační a rozvojové politiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trendy v koherenci české migrační a rozvojové politiky
Název v angličtině:
Trends in Czech migration and development policy coherence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aneta Seidlová
Vedoucí:
Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Novosák, Ph.D.
Id práce:
211453
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Globální migrační a rozvojová studia (NGMRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní migrace, rozvoj, koherence politik, Česko, rozvojová pomoc
Klíčová slova v angličtině:
international migration, development, policy coherence, Czechia, official development assistance
Abstrakt:
Abstrakt Migrace obyvatel a rozvoj je častým tématem nejen médií, ale i politiků po celém světě. Do popředí zájmu obyvatel v Evropě se migrace dostala především kvůli tzv. uprchlické krizi. Doprovázela ji rétorika vyřešení hlubokých příčin migrace a vyšší koherence migrační a rozvojové politiky. Přesto, že Česku se krize reálně vyhnula, nejméně na společenský a politický diskurz dopady měla, včetně promítnutí souvislostí mezi mezinárodní migrací, rozvojem a koherencí do strategií politik. Tato práce analyzuje trendy v české migrační a rozvojové politice a jejich koherenci v období po globální finanční a uprchlické krizi. Klade si za cíl zhodnotit pokrok směrem k deklarované vyšší koherenci politik a identifikovat klíčové oblasti a důvody ne-koherence. Hlavními teoretickými východisky práce jsou koncept koherence politik pro migraci a rozvoj, a model cyklu koherence politik. Pro lepší pochopení fungování procesu formulace politik práce rozlišuje mezi politickými postoji a politikami na papíře, jejich koordinací a implementací, a možným vlivem diskurzu na tento proces. Práce se zabývá postoji klíčových aktérů české migrační a rozvojové politiky a je založena na 20 polo- strukturovaných hloubkových rozhovorech s experty z veřejného, nevládního a akademického sektoru. Z výzkumu vyplývá vnímaná zvyšující se pragmatičnost a sekuritizace politik s přetrvávajícími ne-koherencemi jak mezi politikami navzájem, tak i v rámci obou politik. Především lze pozorovat nesoulad mezi převažujícím politickým diskurzem a záměry v porovnání s reálnou koordinací a implementací politik. Politický diskurz má dle vnímání expertů dopady na formulaci a implementaci politik ve vybraných oblastech. Identifikovány jsou klíčové bariéry koherence, včetně institucionální ne-koherence, která znemožňuje identifikací jasných cílů a synergií. Klíčová slova: mezinárodní migrace, rozvoj, koherence politik, Česko, rozvojová pomoc
Abstract v angličtině:
Abstract Migration and development are a globally recurring topic within media and political discourse. In Europe, the topic gained attention following the so called “refugee crisis”, accompanied by rhetoric of solving the root causes of migration and increasing coherence of migration and development policy. Even though the refugee flows mainly avoided Czechia, the crisis had an impact on public and political discourse, including links to migration, development and the need for coherence in policy strategic documents. The diploma thesis analyses trends in Czech migration and development policy and their coherence in the aftermath of global financial and refugee crisis. This thesis aims to assess the progress toward coherence and identify the key areas and causes of incoherence. The concept of policy coherence for migration and development, and a model of policy coherence cycle are used as the main theoretical frameworks. To gain an insight into the process of policy formation, a distinction is made between political commitments and policies on paper, policy coordination and implementation in practice, and the potential impact of the political discourse on this process. This thesis presents attitudes and perceptions of key stakeholders in Czech migration and development policy, based on a series of 20 semi-structured in-depth interviews with experts from the public, non-profit and academic sectors. The results suggest a perceived increase in pragmatisation and securitization of both migration and development policies, although incoherence remains between the two policies as well as within each policy. Most importantly, there is a substantial difference between political commitments in comparison to real policy coordination and implementation. The political discourse is perceived to impact policy formulation and implementation in certain areas. Key barriers for coherence are identified, including institutional incoherence, which limits identification of clear policy objectives and synergies. Key words: international migration, development, policy coherence, Czechia, official development assistance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Seidlová 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Seidlová 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Seidlová 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. 563 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 152 kB