velikost textu

Časově rozlišená spektroskopie polovodičů se širokým zakázaným pásem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Časově rozlišená spektroskopie polovodičů se širokým zakázaným pásem
Název v angličtině:
Time-resolved spectroscopy of wide-bandgap semiconductors
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Miroslav Martínek
Vedoucí:
doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Id práce:
211451
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Optika a optoelektronika (FOOE)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
časově rozlišená spektroskopie, mnohonásobné kvantové jámy, laserová spektroskopie, InGaN
Klíčová slova v angličtině:
time-resolved spectroscopy, multiple quantum wells, laser spectroscopy, InGaN
Abstrakt:
V této práci budou srovnávány experimentální vzorky mnohanásobných kvantových jam ve strukturách InGaN/GaN pomocí metod laserové spektroskopie. Budou zkoumány zejména optické vlastnosti vzorků. vzorky byly vyrobeny za různých podmínek, a proto je jedním z cílů vzorky porovnat. Znalost vlivu přípravy pak umožní konstrukci vzorků s lepšími vlastnostmi. Tyto materiály pak mají značné využití nejen pro základní výzkum, ale i pro konstrukci zdrojů záření či scintilačních detektorů. Budou provedena měření absorpce a fotoluminiscence a budou také měřeny jejich dynamické vlastnosti. Bude zkoumán vliv excitačního výkonu a excitační vlnové délky na velikost fotoluminiscence. Z dynamických vlastností bude zkoumán vliv excitační vlnové délky na dobu života absorpce, a jak teplota ovlivňuje dobu života fotoluminiscence. Jednotlivé veličiny budou také porovnány mezi vzorky a diskutována vhodnost vzorků pro další aplikace.
Abstract v angličtině:
In this thesis experimental samples of multiple quantum wells in the InGaN/GaN structures will be compared using methods of laser spectroscopy. In particular, the optical properties of the samples will be investigated. The samples were prepared under different conditions; therefore one of the aims is to compare them. The knowledge of the influence of preparation enables utilization not only for fundamental research, but also for the construction of radiation sources or scintillation detectors. Measurements of absorption and photoluminescence will be carried out and their dynamic properties will be measured as well. There will be examined the effect of different excitation power and different excitation wavelength on the intensity of photoluminescence. From dynamic properties there will be examined the effect of different excitation wavelength on the lifetime of the absorption and how does temperature influence the lifetime of the photoluminescence. Individual quantities will be compared amongst samples and their suitability for further applications will be discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Martínek 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Martínek 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Martínek 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. 208 kB