velikost textu

Reologické vlastnosti gelů na hojení ran

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reologické vlastnosti gelů na hojení ran
Název v angličtině:
Rheological properties of the scar treatment gels
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michaela Tomsová
Vedoucí:
PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Oponent:
Doc.RNDr. Milan Dittrich, CSc.
Id práce:
211449
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
30. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
1 ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Kandidátka Mgr. Michaela Flanderková Konzultantka PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Název rigorózní práce Reologické vlastnosti gelů Rigorózní práce se zabývá hodnocením reologických a adhezivních vlastností gelů na rotačním reometru. Teoretická část práce se zabývá charakterizací gelů, jsou uvedeny stručné informace o jizvách a možnostech jejich léčby a jsou popsány principy a vyhodnocení rotačních, oscilačních a adhezivních testů realizovaných v experimentální části. Hodnoceny byly komerční gely různého složení, způsobu a místa aplikace (Fenistil gel, Voltaren Forte gel, Nexcare gel, Vidisic gel, Strataderm) a dva nově formulované gely k hojení jizev. Z výsledků rotačních testů vyplývá, že u gelů vykazujících vyšší konzistenci dochází při namáhání k většímu poklesu viskozity než u gelů s nižší konzistencí. Pro hodnocení gelů jsou vhodnější oscilační testy, při kterých jsou testované vzorky vystaveny menšímu namáhání. Síla relaxace K* a relaxační exponent n* jsou exaktními charakteristikami reologického chování gelů. Z testovaných gelů pouze Nexcare a Scar treatment gel B vykazovaly nízkou sílu relaxace a zároveň nízký relaxační exponent. Nejvyšší adhezivitu má Voltaren forte, nejnižší Nexcare gel. Výsledky adhezivních testů korelují s výsledky rotačních i oscilačních testů. Gely vykazující vysokou konzistenci a tuhost mají i vysokou adhezivitu. Reologickým vlastnostem originálního přípravku Strataderm je ekvivalentní vzorek s označením Scar treatment gel A. Klíčová slova: gely, viskoelasticita, adheze, jizvy, reometrie
Abstract v angličtině:
1 ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of Pharmaceutical Technology Candidate Mgr. Michaela Flanderková Consultant PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Title of Rigorous Thesis Rheological properties of gels This thesis deals with evaluation of rheological and adhesion properties of the gels using rotational rheometer. The theoretical part outlines the characterization of gels and their rheological properties, and there is brief information on scars and their treatment options. The principles of the rotational, oscillation, and adhesive tests carried out in the experimental section are also listed. The commercial gels with different composition, type and place of application (Fenistil gel, Voltaren Forte gel, Nexcare gel, Vidisic gel, Strataderm) as well as two newly formulated scar healing gels were evaluated. The results of the rotation tests reveal that the gels with high consistency show the bigger viscosity decrease in comparison to the gels with lower consistency. The oscillation tests are more suitable as the samples are less exposed to a stress. The relaxation strength K* and relaxation exponent n* are the exact characteristics of rheological behaviour of the gels. Only the Nexcare a Scar treatment gel B showed a low relaxation strength and at the same time the low relaxation exponent. Voltaren forte have had the highest adhesive force, and Nexcare gel the lowest one. The results of the adhesive tests ate in correlation with the results of the rotational and oscillations tests. Gels exhibiting high consistency and stiffness also have high adhesion. The rheological property of the original Strataderm is an equivalent sample labeled Scar treatment gel A. Keywords: gels, viscoelasticity, adhesion, scars, rheometry
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Tomsová 3.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Tomsová 419 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Tomsová 348 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.RNDr. Milan Dittrich, CSc. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 257 kB