velikost textu

Využití metodicko-organizačních forem a jejich obsah v kategorii mladších přípravek klubu FC Tempo Praha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití metodicko-organizačních forem a jejich obsah v kategorii mladších přípravek klubu FC Tempo Praha
Název v angličtině:
Use of methodological and organizational forms and their content in the category of younger club FC Tempo Praha
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominik Kadlec
Vedoucí:
Jaroslav Teplan
Oponent:
Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Id práce:
211447
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fotbal, tréninkový proces, obsah tréninkového procesu, pohybové dovednosti, pohybové schopnosti, metodicko-organizační formy
Klíčová slova v angličtině:
football, training process, content of training process, movement skills, movement abilities, methodical and organizational forms
Abstrakt:
Abstrakt Název: Využití metodicko-organizačních forem a jejich obsah v kategorii mladších přípravek klubu FC Tempo Praha Cíle: Cílem je analyzovat obsah tréninkového procesu kategorií U7, U8, U9 v klubu FC Tempo Praha. Určit využití metodicko-organizačních forem. Porovnat získané informace s teoretickými doporučeními. Metody: V práci jsou použity metody pozorování, analýzy a komparace. Při pozorování tréninkových jednotek jsem sledoval obsah a délku jednotlivých cvičení. U každé kategorie bylo pozorováno pět týdenních mikrocyklů v soutěžním období. Z tréninkových jednotek byl pořízen hospitační záznam, který jsem následně analyzoval. Výsledky jsou vyjádřeny pomocí sumy a procentuálního vyjádření. Pomocí komparace jsou porovnány výsledky pozorování s teoretickými doporučeními. Výsledky: Využití MOF v tréninkovém procesu mladších přípravek je odlišné od doporučení v odborné literatuře. U všech kategorií byl zjištěn nižší poměr průpravných her. Nižší poměr průpravných her je nahrazován vyšším počtem utkání. Z hlediska obsahu tréninkového procesu bylo dosaženo ve všech skupinách minimálního požadovaného poměru, u skupiny cvičení pro rozvoj individuálních činností byl zjištěn vyšší poměr. Poměr cvičení na rozvoj pohybových schopností se pohyboval na minimální hranici. Trénink pohybových schopností není v souladu se senzitivními obdobími. Z hlediska zařazení herních činností jednotlivce byl zjištěn nedostatek u kategorie U7, která se nevěnovala přihrávání. Klíčová slova: fotbal, tréninkový proces, obsah tréninkového procesu, pohybové dovednosti, pohybové schopnosti, metodicko-organizační formy
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Use of methodological and organizational forms and their content in the category of younger club FC Tempo Praha. Objectives: Object of these of this bachelor thesis is analyze the content of training process of categories U7, U8, U9 in FC Tempo Prague. Determine the use of methodological - organizational forms. Obtained information with the theoretical recommendations. Methods: There are used methods of observation, analysis and comparison. While observing the training units, I observed the content and length of the exercises. For each category, five weekly microcycles were observed in the competition period. The observed records were made from the training units and analyzed. The results are expressed in sum and percentage. The results of observation are compared with the theoretical recommendations. Results: The use of MOF in the training process is different from the recommendations in the literature. A lower proportion of training games was found in all categories. The lower ratio of training games is replaced by higher number of matches. In terms of the content of the training process, the minimum required ratio was achieved in all groups and a higher ratio was found in the group of exercises for the development of individual activities. The ratio of exercises to the development of motor skills was at the minimum level. At the same time, training of motor skills is not in accordance with sensitive periods. In terms of the inclusion of individual gaming activities, a mistake was found only in the U7 category, which did not train a passing. Keywords: football, training process, content of training process, movement skills, movement abilities, methodical and organizational forms
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominik Kadlec 4.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominik Kadlec 220 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominik Kadlec 221 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jaroslav Teplan 305 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 153 kB