velikost textu

Silver separation technique for isotopic measurement in archaeological samples

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Silver separation technique for isotopic measurement in archaeological samples
Název v češtině:
Metodologie přípravy vzorků pro měření izotopických poměrů stříbra v archeologických vzorcích
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Petra Venhauerová
Vedoucí:
RNDr. Jakub Trubač
Oponent:
doc. RNDr. Aleš Vaněk
Konzultant:
doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
Id práce:
211441
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
srážení, askorbová kyselina, izotopy stříbra, MC-ICP-MS, archeologie
Klíčová slova v angličtině:
precipitation, ascorbic acid, silver isotopes, MC-ICP-MS, archaeology
Abstrakt:
ABSTRAKT Izotopy stříbra v současné době představují velmi rychle se rozvíjející systém. Jedním z odvětví, které tento izotopický systém využívá je archeologie, kde jsou izotopy používány pro sledování historických změn, především politické moci a oběhu měny mezi geografickými oblastmi. Za použití statistické analýzy naměřených dat a porovnání s doposud publikovanými výsledky, lze odhadnout pravděpodobnost společné zdrojové oblasti kovu použitého na ražbu. Archeologický ústav AV ČR (A. Danielisová) poskytl vzorky Keltských mincí z oppidálního období (180–70 BC), ve kterých bylo měřeno izotopové složení stříbra. Na separaci stříbra, která je nezbytná pro správné měření izotopových poměrů, byla použita metoda srážení stříbra pomocí kyseliny askorbové. Nicméně navážky stříbra, na které je tato metoda běžně používaná, jsou zpravidla výrazně vyšší než hmotnosti obdržených úlomků Keltských mincí. Metoda separace stříbra pomocí kyseliny askorbové nebyla zatím na Přírodovědecké fakultě, UK zavedena. Díky spolupráci s Archeologickým ústavem existuje velké množství vzorků pro analýzu, a proto vyvstala otázka, zdali jde zefektivnit separaci a měření izotopů stříbra. Díky této metodě lze přípravu vzorků výrazně zkrátit. Kvůli nízké hmotnosti dostupných vzorků, bylo nutné provést testy s různou koncentrací askorbové kyseliny a použité navážky. Obvyklé navážky, používané pro zvolenou metodu, jsou ~30x-70x vyšší. Výsledky ukázaly, že tato metoda efektivně separuje stříbro od ostatních prvků a je dostačující pro vyšší koncentrace stříbra, s nižšími obsahy se výtěžky snižují. Následně bylo vyseparované stříbro měřeno na MC-ICP-MS. Stroj vykazoval dlouhodobě stabilitní měření izotopických poměrů 107Ag/109Ag pro NIST SRM 978a. Naměřené hodnoty ε109Ag pomocí MC- ICP-MS jsou v souladu s dosud publikovanými hodnotami získanými pro historické mince. Navzdory dlouhotrvající hypotéze, že Keltové přetavovali mince pocházející z oblasti Středomoří, provedené statistické testy tuto hypotézu zpochybňují a nenaznačují žádnou závislost mezi společnými zdroji stříbra neboli využíváním stejného typu ložisek. Klíčová slova: srážení, askorbová kyselina, izotopy stříbra, MC-ICP-MS, archeologie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Silver isotopes nowadays present a very fast evolving system. One of the field in which this isotopic system is used is archaeology where the silver isotopes are used as a tracer of monetary and power changes between geographical regions. Through statistical analysis of measured data and their comparison with so far published values can be estimated probability of common source area of metal used for coinage. On Celtic coin samples (180–70 BC) provided by the Institute of Archaeology of the CAS, Prague (A. Danielisová) the isotopic composition of silver was measured. Silver was separated from the matrix elements by a method which uses ascorbic acid to precipitate silver. However, the weights of samples commonly used for this method are generally distinctly higher than the amounts of the obtained fragments of Celtic coins. Regarding the differences in the method and low weights of fragments, tests with variable concentrations of ascorbic acid and amounts of silver were performed. The amounts of silver used for this method are commonly ~30x-70x higher. The results showed that this method effectively separates silver from matrix elements and is sufficient for higher concentrations of silver; with lower ones the yields are reduced. The separated silver was measured using MC-ICP-MS. The adjusted instrumental setting for isotopic measurements using MC-ICP-MS proved long-term stability of the measured 107Ag/109Ag ratios for NIST SRM 978a.The ε109Ag values measured by MC-ICP-MS were in agreement with so far published values for historical coins. Despite the long-standing hypothesis that Celts remelted coins from the Mediterranean area, the statistical tests performed question this hypothesis and do not imply any dependence among the source areas of Mediterranean and Celtic silver, i.e. exploitation of the same deposit type. Keywords: precipitation, ascorbic acid, silver isotopes, MC-ICP-MS, archaeology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Venhauerová 4.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petra Venhauerová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petra Venhauerová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Trubač 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Aleš Vaněk 661 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. 152 kB