velikost textu

Dopad regionálních funkcí na činnost obsluhovaných knihoven v Pardubickém kraji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dopad regionálních funkcí na činnost obsluhovaných knihoven v Pardubickém kraji
Název v angličtině:
The impact of regional roles on activities of served libraries in the Pardubice region
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominika Koubková
Vedoucí:
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Martin Krčál
Id práce:
211419
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
regionální funkce|Pardubický kraj|obsluhované knihovny|naplňování standardů|knihovnické a informační služby
Klíčová slova v angličtině:
regional roles|Pardubice region|served libraries|service level fulfillment|library and information services
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá spokojeností obsluhovaných knihoven s výkonem regionálních funkcí na území Pardubického kraje a dopadem těchto funkcí na jejich samostatnou činnost. První část práce je čistě teoretická a shrnuje cíle a principy výkonu regionálních funkcí a jejich financování v České republice. V navazující podkapitole jsou podrobně rozepsány detaily výkonu a financování regionálních funkcí na území Pardubického kraje v letech 2014-2018. Druhá, výzkumná část práce, je vystavena na základě výsledků kvalitativního průzkumu. Průzkum byl realizován formou rozhovorů, které byly provedeny se zástupci šesti obsluhovaných knihoven v Pardubickém kraji. Rozhovory vedou k ověření současného stavu výkonu regionálních funkcí krajem, míry využívání služeb a celkové spokojenosti jednotlivých knihoven s poskytovanými službami. Závěr práce je shrnutím zjištěných poznatků z teoretické i výzkumné části a vzájemným porovnáním teorie a reálné praxe na příkladu veřejně prezentovaných informací a výsledků rozhovorů provedených s knihovníky obsluhovaných knihoven. Klíčová slova: regionální funkce, Pardubický kraj, obsluhované knihovny, naplňování standardů, knihovnické a informační služby
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the satisfaction of the served libraries with the performance of regional roles in the Pardubice region and the impact of these roles on their independent activities. The first, purely theoretical part, summarizes the objectives and principles of the regional roles and their financing in the Czech Republic. The following subchapter discusses the performance and financing of the regional roles in the Pardubice Region in the years 2014-2018. The second, research, part of the work is based on the results of a qualitative survey. The survey was conducted in the form of interviews with the representatives of six libraries in the Pardubice region. The interviews aim at verification of the current state of regional roles performed by the region, the level of utilization of services and overall satisfaction of the individual libraries with the provided services. The conclusion provides not only the findings from the theoretical and research parts, mutual comparison of theory and real practice on the example of the publicly presented information but also the results of the interviews conducted with the librarians of the served libraries. Keywords: regional roles, Pardubice region, served libraries, service level fulfillment, library and information services
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Koubková 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Koubková 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Koubková 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 291 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Krčál 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 153 kB