velikost textu

JAK UČITELÉ UDRŽUJÍ KÁZEŇ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
JAK UČITELÉ UDRŽUJÍ KÁZEŇ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Název v angličtině:
HOW TEACHERS KEEP DISCIPLINE AT ELEMENTARY SCHOOL
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michael Kipor
Vedoucí:
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Id práce:
211417
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (B BI-PG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kázeň, nekázeň, učitel, chování žáka, autorita, výchova
Klíčová slova v angličtině:
discipline, indiscipline, teacher, student´s behaviour, authority, upbringing
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku kázně na základních školách. V teoretické části práce jsou popsány nejběžnější projevy nekázně ve školním prostředí, jak nekázni předcházet a případné možnosti jak kázeňské přestupky řešit. Cílem empirické části práce je zjistit, jak se učitelé vypořádávají s nekázní žáků na 2. stupni základní školy a co žáky ovlivňuje v oblasti nedodržování pravidel ve vyučovacích hodinách. Výzkum je proveden metodou pozorování tříd a rozhovory s učiteli a žáky na základní škole v Praze. V závěru práce je shrnuta problematika kázně, různé pohledy na řešení kázně učiteli a důležité faktory, které žáci vnímají u učitelů za pozitivní nebo negativní. Aby byl průběh hodiny pro pracovní činnost maximálně efektivní, záleží jak na žácích, tak na práci a přístupu učitele. Klíčová slova: kázeň, nekázeň, učitel, chování žáka, autorita, výchova Název: JAK UČITELÉ UDRŽUJÍ KÁZEŇ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Autor: Michael Kipor Vedoucí práce: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis aims on the indiscipline on elementary school. In the theoretical part are the common indiscipline acts in school surroundings described and also the possibilites how to prevent indiscipline or eventual options hoe to deals with it. The purpose of the empirical part is to find out how the teachers deal with indiscipline of student of upper elementary school and what affects the students to not keep discipline during the classes. The research is made with the observation method of students and interviews with the teachers at an elementary school in Prague. In the conclusion the issues of indiscipline, different views on the techer’s solutions of indiscipline and other important factors, which students take as positive or negative in teacher’s beviour are summarized. To maintain maximum efficiency of the work, it depends on attitude of both sides – teachers and students. Keywords: discipline, indiscipline, teacher, student´s behaviour, authority, upbringing Title: HOW TEACHERS KEEP DISCIPLINE AT ELEMENTARY SCHOOL Author: Michael Kipor Supervisor: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michael Kipor 1.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michael Kipor 193 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michael Kipor 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michael Kipor 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 298 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 398 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Marie Linková, Ph.D. 152 kB