velikost textu

Souvislost kvality attachmentové vazby a poruch příjmu potravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Souvislost kvality attachmentové vazby a poruch příjmu potravy
Název v angličtině:
Relations between quality of attachment and eating disorders
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Houlíková
Vedoucí:
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Bc. Ivana Křížová
Id práce:
211398
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
attachment, poruchy příjmu potravy, rodina, partnerské vztahy, identita
Klíčová slova v angličtině:
attachment, eating disorders, family, relationships, identity
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem souvislosti kvality attachmentu a poruchy příjmu. potravy. Hlavním cílem je zmapovat, jak svému onemocnění dívky s poruchou příjmu potravy rozumí a jaký význam pro ně onemocnění v rámci rodinného systému má. V teoretické části práce jsou blíže vymezeny poruchy příjmu potravy. Je zde kladen důraz na rizikové faktory vzniku poruch příjmu potravy a prezentován komplexní přístup k jejich vysvětlení z hlediska různých teoretických škol. Další část je věnována teorii attachmentu s akcentem na vývoj od dětství po dospělost. Jsou zde uvedeny teoretické základy dotazníku Parental Bonding Instrument. Dále je teorie attachmentu vsazena do souvislosti s výskytem poruch příjmu potravy. V empirické části práce je nejprve představena metodologická stránka výzkumu, který byl realizován se třemi dívkami, které mají zkušenost s poruchou příjmu potravy. Design výzkumu kombinuje metodu polostrukturovaného rozhovoru s metodou užití nástroje měřící kvalitu vazby k rodičům, konkrétně Parental Bonding Instrument. Ukázalo se, že kvalita vztahové vazby k rodičům ovlivňuje vznik, průběh i trvání poruchy příjmu potravy u dítěte, adolescenta nebo mladého dospělého. Projev poruchy příjmu potravy souvisí s chováním rodičů na škále péče a kontroly, poskytnutými intervencemi, subjektivním významem onemocnění pro dívky a vnímanou subjektivní dospělostí. KLÍČOVÁ SLOVA attachment, vztahová vazba, porucha příjmu potravy, rodinné vztahy, rodinný systém, vývoj
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis focuses on the relations between attachment quality and eating disorders. The main goal is to map how girls with an eating disorder understand their illness and what the disorder signifies to them within their family system. In the theoretical part of the thesis, eating disorders are delineated. There is an emphasis on risk factors for eating disorders, and a comprehensive approach to their explanation is presented in terms of different theoretical schools. The next part is devoted to the attachment theory with an emphasis on the development from childhood to adulthood. The theoretical foundations of the Parental Bonding Instrument are presented. Furthermore, the attachment theory is linked to the occurrence of eating disorders. In the empirical part of the thesis, the methodological aspect of the research, which was carried out with three girls who have experienced eating disorders, is first introduced. The research design combines the method of semi-structured interviews with the method of using a tool measuring the quality of bonding with parents, specifically the Parental Bonding Instrument. It has been shown that the quality of the relationship with parents influences the onset, course, and duration of eating disorders in a child, adolescent, or young adult. The manifestation of an eating disorder is related to the parents' behavior concerning care and control, the interventions provided, the subjective significance of the illness to the girls, and the perceived personal maturity. KEYWORDS attachment, parental bonding, eating disorder, family relationships, family system, development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Houlíková 1.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Houlíková 471 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Houlíková 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Houlíková 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Bc. Ivana Křížová 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB