velikost textu

Služební poměr dle zákona o státní službě a jeho změny v důsledku výroční systemizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Služební poměr dle zákona o státní službě a jeho změny v důsledku výroční systemizace
Název v angličtině:
Civil service according to the Civil service Act and its changes due to annual systemization
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Michal Staněk
Oponent:
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Id práce:
211386
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zákon o státní službě, služební poměr, systemizace
Klíčová slova v angličtině:
civil service act, civil service, systemization
Abstrakt:
Abstrakt Nový zákon o státní službě vstoupil před více než třemi lety v plnou účinnost. Období předcházející jeho přijetí popsal autor této práce již ve své diplomové práci s názvem Služební zákon – vývoj a výsledek. Tato práce si tak klade hlavně za cíl popsat a analyzovat úpravu služebního poměru dle zákona o státní službě a jeho změny v důsledku změn výroční systemizace. Důraz tak bude v první části práce kladen především na představení institutu služebního poměru, jak je upraven v zákoně o státní službě. Opomenuta nebude ani připravovaná velká novelizace zákona o státní službě, která se přímo dotýká některých aspektů služebního poměru, včetně stále nevyřešené problematiky možnosti působení představených státních zaměstnanců v krajských zastupitelstvech. Druhá část práce poté pojednává o vybraných aspektech změny služebního poměru v důsledku změny systemizace dle § 17 zákona o státní službě. Důraz je kladen na popis a analýzu povahy tzv. výroční systemizace a důsledky jejího přijetí na změny služebního poměru vybraných představených státních zaměstnanců. Předestřeny jsou možnosti obrany státních zaměstnanců proti změnám služebního poměru vyvolaných změnou systemizace, a to jak v rovině správního řádu, tak na úrovni správního soudnictví dle soudního řádu správního. Autor za tím účelem shrnuje klíčové rozsudky správních soudů, které byly doposud vydány. Opomenuta není ani analýza případné úspěšnosti nároku na náhradu škody vzniklé státnímu zaměstnanci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem služebního orgánu. Vzhledem k novosti tématu je zapracována i úvaha o aplikaci čl. 6 Úmluvy na řízení o změnách služebního poměru. V závěru práce se autor snaží bilancovat na základě popsaných problémů povedenost legislativního díla zákona o státní službě a mírní své počáteční nadšení z přijaté úpravy, které vyjadřoval ještě v průběhu května 2015. Komparace je provedena se Slovenskou republikou.
Abstract v angličtině:
Abstract The new Civil service Act № 234/2014 Coll. came more than three years ago into full effectiveness. The period before the full effectiveness described the author already in his diploma thesis named Civil service Act – Development and result. Therefore this thesis aims to describe and analyse the idea of Civil service as defined in the Civil service Act and focuses to its changes due to implementation of the annual systemization. Importance in the first part of the thesis is given to general introduction to the Civil service idea according to the Civil service Act. The ongoing novelization tendencies affecting various aspects of the Civil services are described, including the problems with application of passive voting right to the head of departments in the regional governments. The second part of the thesis describes the selected aspects of the change of the Civil service due to change of the systemization according to the § 17 of the Civil service Act. The attention is given to the description and analysis of the legal aspects of the systemization and its consequences to the changes of the Civil service of the head of departments. Introduction to the possibilities of defence against such changes of the Civil service in the framework of administrative law is given, including analysis of the issued administrative courts judgements. Analysis of the possible success of the employee affected by the unlawful change of the Civil service in case of the remedy pleading is also provided. As the topic is relatively new, the analysis of the possibility of application of the Article 6 of the European Convention of Human Rights to the Civil service proceedings is made in the thesis as well. In the end of this thesis is the author trying to balance advantages and disadvantages of Civil service Act, which he already stated in his diploma thesis in 2015, but this time based on facts described in this thesis. A comparison is made with the Slovak republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michal Staněk 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michal Staněk 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michal Staněk 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 207 kB