velikost textu

Možnosti a překážky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti a překážky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Název v angličtině:
Opportunities and obstacles of further education of pedagogical staff
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aleš Jaroš
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Oponent:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Id práce:
211377
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Andragogika, management, motivace, učitel, vzdělávání dospělých
Klíčová slova v angličtině:
Adult education, andragogy, management, motivation, teacher
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem diplomové práce je zmapovat oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, prozkoumat preferovaná témata a formy dalšího vzdělávání učitelů, porovnat poměr mezi osobní volbou učitele a potřebou školy. Analyzovat motivaci pedagogických pracovníků k dalšímu vzdělávání. Teoretická část definuje základní pojmy, vymezuje otázku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků legislativně. Zjišťuje strategie vzdělávací politiky. Porovnává vzdělávání učitelů v dobách minulých a dnes. Charakterizuje současné formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dotkne se i jeho problematiky. Ve výzkumné části formou dotazníkového šetření zkoumá autor preferované oblasti dalšího vzdělávání učitelů na vybrané základní škole a zároveň tak porovnává situaci mezi osobní volbou učitele a realitou. Zkoumá motivační faktory učitelů k dalšímu vzdělávání. Polostrukturovaným rozhovor s vedením školy zjišťuje zájem učitelů o další vzdělávání, snaží se odhalit, zda a jakým způsobem ověřuje management školy obsah a výstup dalšího vzdělání učitelů pro školu, jestli vedení ponechává učiteli možnost výběru vzdělávacího programu a jaké klady a zápory vidí školní management v DVPP.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this thesis is to find out which areas of further education teachers prefer and which they would use in practice, to compare the relation between the personal choice of the teacher and the necessary reality and to identify teachers’ motivation for further education as well as its current conditions. The theoretical part defines the basic concepts and describes the issue of further education of teachers in legislation. It identifies education policy strategies. It compares teacher training in past and present times. It characterizes contemporary forms of teachers’ further education and also mentions its problems. In the research part the author examines the preferred areas of further education of teachers at his school in the form of a questionna ire survey, and at the same time compares the situation between the personal choice of the teacher and reality. Semi-structured interviews with teachers identify their motivation and current conditions for further education. The survey could provide feedback to the school manageme nt.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aleš Jaroš 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aleš Jaroš 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aleš Jaroš 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 506 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 442 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB