velikost textu

Sleeper effect a jeho vliv na vnímání fake news u náctiletých

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sleeper effect a jeho vliv na vnímání fake news u náctiletých
Název v angličtině:
Sleeper effect and its influence on the perception of fake news by teenagers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Nina Adamcová
Vedoucí:
Mgr. Michaela Buchtová
Oponent:
Ing. Petr Koubský, CSc.
Konzultant:
Mgr. Josef Šlerka
Id práce:
211365
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sleeper efekt|efekt iluzorní pravdy|fake news|hoaxy|paměť|důvěryhodnost zpráv
Klíčová slova v angličtině:
Sleeper effect|illusory truth effect|fake news|hoax|memory|news trustworthiness
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Diplomová práce se zabývá zkoumáním možného vlivu tzv. sleeper efektu na vnímání důvěryhodnosti u fake news a hoaxů u teenagerů. V první části práce je objasněný historický a výzkumný kontext sleeper efektu spolu s efektem iluzorní pravdy, kterým se design výzkumu také částečně inspiroval, a také jsou představeny základní zkoumané typy zpráv a současný stav důvěryhodnosti médií v České republice. V teoretické části je jsou pak popsány a vysvětleny metody kvantitativního výzkumu a statistické analýzy, které jsou následně aplikované v praktické části práce, tedy při popisu a vyhodnocení výzkumu, který byl proveden v květnu a červnu 2019 u 6 tříd na rozdílných školách v ČR.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The thesis deals with the exploration of the possible influence of so-called sleeper effect in perception of fake news for teenagers. In the first part this thesis explains the historical and research context of both sleeper and the illusory truth effect, which also served as an inspiration for research design, and this part also describes the type of news and the present state of news trushworthiness in the Czech republic. The theoretical part also describes the basic methods of quantitative research and statistical analysis that are later on applied in the practical part of the thesis, which mainly includes the final data analysis and the repeated research that went on during May and June 2019 at 6 chosen schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nina Adamcová 2.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nina Adamcová 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nina Adamcová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nina Adamcová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Buchtová 378 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Koubský, CSc. 92 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Josef Šlerka 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 153 kB