velikost textu

Trestněprávní ochrana nezávislého a nestranného výkonu soudnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní ochrana nezávislého a nestranného výkonu soudnictví
Název v angličtině:
Criminal protection of an unbiased and impartial court
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Šafář
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
211350
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nezávislost, nestrannost, trestněprávní ochrana soudnictví
Klíčová slova v angličtině:
independence, impartiality, criminal protection of justice
Abstrakt:
Trestněprávní ochrana nezávislého a nestranného výkonu soudnictví Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá trestněprávní ochranou nezávislého a nestranného výkonu soudnictví. I když těžištěm práce je trestněprávní problematika, považoval jsem za nutné se věnovat také ústavněprávnímu zakotvení nezávislosti a nestrannosti soudní moci v našem právním řádu. Stručně se proto věnuji ústavněprávním garancím nezávislosti a nestrannosti, jako je například hmotné zajištění soudců, výběr nových soudců, institutům nesesaditelnosti a nepřeložitelnosti soudce atd. Soudce může vystupovat ve dvou základních rolích v trestním právu. První takovou rolí je soudce, který spáchal trestný čin v souvislosti s výkonem své funkce. Zaměřuji se v práci na trestné činy přijetí úplatku soudcem, zneužití pravomoci úřední osoby, maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Na druhé straně se ale zákonodárce snaží trestat trestné činy zasahující do nezávislosti a nestrannosti soudní moci, kdy je útok namířen proti soudci. Takových trestných činů je celá řada, ať už jde o podplacení, nepřímé úplatkářství, zasahování do nezávislosti soudu, násilí proti úřední osobě atd. Ochranu soudní moci ale můžeme najít i v jiných ustanoveních trestního zákoníku, jako například u trestného činu vraždy nebo těžkého ublížení na zdraví. Pokud matka obviněného zavraždí soudce, bude potrestána vyšší trestní sazbou, neboť primárním subjektem je život soudce, ale je zde i sekundární objekt, kterým je výkon pravomoci konkrétního soudce. Neopomíjím ani záruky nezávislosti a nestrannosti soudce v trestním řádu, kde se věnuji především institutu vyloučení orgánů činných v trestním řízení. Soudci rozhodují o právech a povinnostech osob, je proto nutné stanovit určitou formu kontroly výkonu soudnictví. Autor práce popisuje modely možné institucionální kontroly soudnictví, odpovědnost soudce za rozhodnutí a disciplinární odpovědnost a s tím spjaté kárné řízení se soudci. Soudce je povinen zachovávat důstojnost soudnictví, i když zrovna nenosí talár. Zákon i judikatura stanoví soudci omezení v soukromé sféře. Ať už jde o tzv. vedlejší činnost soudce, tak například styky soudce s advokáty, státními zástupci, kteří vystupují v kauzách, které soudce projednává, například po ukončení pracovní doby u skleničky vína v restauraci. V práci taktéž reflektuji fakt, že jsem akademický rok strávil studiem práva na univerzitě v Durhamu ve Velké Británii. V poslední kapitole se tak snažím o exkurz do výše uvedené problematiky v britském právním řádu. Bude-li práce uceleným náhledem na roli soudce nejen v trestním právu, bude její autor nadmíru spokojen. Klíčová slova: nezávislost, nestrannost, trestněprávní ochrana soudnictví
Abstract v angličtině:
Criminal protection of an unbiased and impartial court Abstract This thesis deals with the criminal protection of an unbiased and impartial court. Although the thesis deals mainly with issues in criminal law, I consider it necessary to address the independence and impartiality of the court under constitutional law. I also focus, at least briefly, on guarantees of independence and impartiality in our legal order, and how this intersects with selection of new judges, the financial security of judges, non-depositability and non-translatability of the judge, and so forth. A judge may have two roles in criminal law: a perpetrator and a subject the attack. The first role is the judge who commits the crime in connection with the performance of their office. I analyse the offences of Accepting Bribes, Abuse of Competence of Public Official and Negligent Obstruction of Duty of Public Official. On the other hand, the legislator tries to punish crimes affecting the independence and impartiality of the judiciary when the attack is directed at the judge. There are several crimes, where the judge is the subject of the attack, whether it is Bribery, Indirect Corruption, or Interfering with Independence of Courts, Violence against Public Official etc. However, protection of the judiciary can also be found in other provisions of the Criminal Code, such as Murder or Grievous Bodily Harm. If the mother of the accused murders the judge, she would be punished with a higher penalty rate, because the primary object of such an offence would be the life of the judge, but the secondary object would be the exercise of the authority of a particular judge. I also address the guarantees of the judge`s independence and impartiality in the Code of Criminal Procedure of the Czech Republic, focusing specifically on the institute of the Exclusion of Authorities Involved in Criminal Proceedings. The judges decide on the rights and obligations of persons and it is therefore necessary to provide some form of control over the exercise of justice. I describe the models of possible institutional control of the judiciary, the judge`s responsibility for decisions and disciplinary responsibility and the related disciplinary proceedings with judges. The judge is obliged to maintain the dignity of the judiciary, even if he is not wearing a gown. The law and the case-law impose restrictions on judges even in the private sphere. This imposes restrictions on judges even in the private sphere. This could include for example a judge`s contact with lawyers outside of working hours. My work also reflects the fact that I spent my academic year studying law at Durham University in the UK. In the last chapter I try to make an excursion into the above-mentioned issues in British law. If the work serves as a comprehensive view of the role of the judge not only in criminal law, the author of this work will be pleased. Keywords: independence, impartiality, criminal protection of justice
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Šafář 639 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Šafář 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Šafář 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 470 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 493 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 152 kB