velikost textu

Kvalita procesů dalšího vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita procesů dalšího vzdělávání
Název v angličtině:
Quality of further education processes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kamila Trousilová
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Oponent:
Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
Id práce:
211347
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
další vzdělávání, kvalita vzdělávání, kvalita dalšího vzdělávání, management vzdělávání, lektor dalšího vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
further education, quality of education, quality of further education, management of education, lecturer of further education
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je identifikovat rozdíly ve vnímání kvality procesů dalšího vzdělávání z pohledu účastníka, lektora a ředitele vzdělávací instituce. Dílčím cílem práce je potvrdit, či vyvrátit hypotézu stanovenou na základě zkušeností z vlastní praxe, že nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím kvalitu procesů dalšího vzdělávání je lektor. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly, přičemž první kapitola charakterizuje proces a kvalitu dalšího vzdělávání včetně metod a nástrojů používaných pro řízení kvality procesů v dalším vzdělávání, dále je vymezena role managementu kvality v organizacích poskytujících další vzdělávání. Druhá kapitola se věnuje jednotlivým faktorům, které kvalitu procesů dalšího vzdělávání ovlivňují. Praktická část práce obsahuje výzkum kvality procesů dalšího vzdělávání, ve kterém jsou použity metody kvantitativní a kvalitativní. Výstupy z výzkumného šetření poskytují podklady pro zodpovězení výzkumných otázek a potvrzení či vyvrácení hypotézy. V rámci kvantitativního výzkumu je použito dotazníkové šetření pro účastníky dalšího vzdělávání, které šetří jejich pohled na kvalitu dalšího vzdělávání. Výstupy dotazníkového šetření poskytují podklady pro identifikaci nejdůležitějších faktorů, které podle účastníků ovlivňují kvalitu dalšího vzdělávání. Kvalitativní metodou zvolenou pro výzkum jsou rozhovory s lektory a řediteli vzdělávacích institucí. Závěr diplomové práce je věnován vyhodnocení celkového průběhu práce, zodpovězení výzkumných otázek a ověření hypotézy. Na základě zjištěných poznatků jsou stanovena doporučení, jejichž cílem je podpořit rozvoj kvality procesů dalšího vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA Další vzdělávání, kvalita vzdělávání, kvalita dalšího vzdělávání, management vzdělávání, lektor dalšího vzdělávání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this diploma thesis is to identify differences in the perception of the quality of further education processes from the viewpoint of the participant, the lecturer and the director of the educational institution. The partial aim of the thesis is to confirm or to rebut the hypothesis based on experience from one's own practice that the lector is the most important factor influencing the quality of further education processes. The theoretical part is divided into two chapters, the first chapter characterizing the process and the quality of further education including the methods and tools used to manage the quality of the processes in further education, the role of quality management in the organizations providing further education. The second chapter deals with various factors influencing the quality of the continuing education processes. The practical part of the thesis includes a research of the quality of the processes of further education, in which quantitative and qualitative methods are used. Outputs from the research survey provide the basis for answering research questions and confirming or refuting the hypothesis. Quantitative research uses a questionnaire survey for participants in further education that looks at their view on the quality of further education. The results of the questionnaire survey provide a basis for identifying the most important factors that according to the participants influence the quality of further education. The qualitative method chosen for research is interviews with lecturers and directors of educational institutions. The conclusion of the diploma thesis is devoted to evaluation of the overall course of work, answering research questions and verifying the hypothesis. On the basis of the findings, recommendations are set out to support the development of the quality of further education processes. KEYWORDS Further education, quality of education, quality of further education, management of education, lecturer of further education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamila Trousilová 904 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamila Trousilová 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamila Trousilová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 467 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D. 333 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB