velikost textu

Vybrané aspekty povinnosti mlčenlivosti advokátů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané aspekty povinnosti mlčenlivosti advokátů
Název v angličtině:
Selected aspects of attorney's duty of confidentiality
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Františka Lhotáková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
211346
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
advokát, povinnost mlčenlivosti, profesní tajemství
Klíčová slova v angličtině:
attorney, duty of confidentiality, professional secrecy
Abstrakt:
Vybrané aspekty povinnosti mlčenlivosti advokátů Abstrakt Jednou ze stěžejních povinností advokáta je závazek zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Nejedná se však o žádné privilegium advokáta, nýbrž o závazek chránit práva a oprávněné zájmy svých klientů. Povinnosti mlčenlivosti může být advokát zproštěn pouze klientem či právním nástupcem klienta. K omezení či prolomení této povinnosti by mělo docházet výjimečně, a to pouze v zákonem stanovených případech. V posledních letech lze však v České republice pozorovat snahy ze strany zákonodárců a jiných subjektů o prolamování povinnosti advokátní mlčenlivosti. Hlavním cílem této práce je rozbor právní úpravy institutu advokátní mlčenlivosti. Pozornost je věnována úpravě obsažené především v zákoně o advokacii, v relevantních ustanoveních trestního řádu a ve stavovských předpisech ČAK. První dvě kapitoly této práce jsou spíše obecnějšího charakteru, nejvíce prostoru je zde věnováno vysvětlení pojmu mlčenlivosti, jeho významu a věcnému a osobnímu rozsahu. Třetí kapitola rozebírá zákonné výjimky, za nichž je možno prolomit advokátní mlčenlivost. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na to, jak se advokátní mlčenlivost projevuje v trestním řízení. Následně se autor věnuje následkům porušení povinnosti advokátní mlčenlivosti a uvádí několik příkladů z kárné praxe České advokátní komory. Kapitola šestá se zabývá především ochranou advokátní mlčenlivosti během prohlídek advokátních kanceláří a odposlouchávání telekomunikačních zařízení advokátů. Předposlední část této práce je věnována stručnému exkurzu do francouzské právní úpravy institutu advokátní mlčenlivosti. V závěru práce autor formuluje několik vlastních úvah, jakým směrem by se úprava tohoto institutu mohla v příštích letech ubírat, navrhuje řešení několika praktických problémů a zamýšlí se nad tím, zda by se česká úprava mohla v jistých ohledech inspirovat tou francouzskou.
Abstract v angličtině:
Selected aspects of attorney’s duty of confidentiality Abstract One of the attorney’s most important duties is the commitment to maintain the confidentiality of information he or she has learned while providing legal services. However, it is not a lawyer’s privilege but a commitment to protect the rights and legitimate interests of his or her clients. The duty of confidentiality may be waived exclusively by the client or his legal successor of the client. Restrictions or breaches of this obligation should occur exceptionally, only in defined cases. In recent years, the effort of the legislators and other entities to disclose this duty of confidentiality can be noticed in the Czech Republic. The overall purpose of this thesis is to analyse the legal regulation of attorney’s confidentiality in the Czech Republic. This thesis focuses mainly on the regulation contained in the Czech Law of Advocacy, in the relevant provisions of the Czech Criminal Procedure Code and in the professional regulations of the Czech Bar Association. The first two chapters of this thesis are rather of general nature. A significant part is devoted to explanation of the notion of confidentiality, its meaning and its material and personal scope. The third chapter discusses legal exceptions when breaching of attorney’s confidentiality is possible. The fourth chapter focuses on how the duty of confidentiality is manifested in criminal proceedings. Subsequently, the author deals with the consequences of violation of the duty of confidentiality and gives some examples of disciplinary decisions of the Czech Bar Association. Chapter Six deals primarily with the protection of attorney’s confidentiality during inspections in attorney’s office and during eavesdropping of attorney’s telecommunication. The seventh part is devoted to a brief excursion into the French legal regulation of duty of confidentiality. In conclusion, the author formulates a few of her own considerations, she tries to predict how the law regulation of this institute could be followed in the upcoming years. Furthermore, she proposes possible solutions to several practical problems and takes under consideration whether the Czech regulation could be in some ways inspired by the French one.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Františka Lhotáková 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Františka Lhotáková 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Františka Lhotáková 190 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB