velikost textu

Pojetí pozice peer konzultanta v kontextu zaměstnávání osob s duševním onemocněním a analýza jejího využití v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí pozice peer konzultanta v kontextu zaměstnávání osob s duševním onemocněním a analýza jejího využití v České republice
Název v angličtině:
Peer Consultanst in the Czech Republic: an Analysis of the Concept and Use of Employing People with Mental Health Issues
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Bártová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Diviák
Oponent:
Mgr. Jaromír Mazák
Id práce:
211343
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologicko-ekonomická studia (SOEK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
duševní onemocnění|osoba s duševním onemocněním|možnosti zaměstnání|volný trh práce|peer pracovník|peer konzultant|Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Klíčová slova v angličtině:
mental illness|person with mental illness|employment opportunities|free labour market|peer worker|peer consultant|Centre for Mental Health Care Development
Abstrakt:
Abstrakt Cílem předkládané práce je zmapovat využití služeb peer konzultantů mezi organizacemi působící v oblasti péče o duševní zdraví. Struktura práce je následující – První kapitola nabízí hlubší uvedení do problematiky duševního onemocnění. Druhá představuje jednotlivé možnosti zaměstnání osob s duševním onemocněním a aspekty bariér vstupu na volný pracovní trh. Ve třetí kapitole je podrobněji představena pozice peer pracovníka, především pak jedna z jeho variant, tedy pozice peer konzultanta, benefity, a negativa této pozice a její srovnání s jinými možnostmi zaměstnání osob s duševním onemocněním na volném trhu práce. Poslední, tedy čtvrtá kapitola, je pak praktickou částí, jež se zabývá využíváním služeb peer konzultantů v České republice v současnosti a srovnáním s předešlými výsledky šetření. Klíčová slova: duševní onemocnění, osoba s duševním onemocněním, možnosti zaměstnání, volný trh práce, peer pracovník, peer konzultant, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of presented work is to map the use of peer consultants’ services among organizations working in the field of mental health care. The structure of the work is as follows – The first chapter offers a deeper introduction to the issue of mental illness. The second one presents the individual possibilities of employment of people with mental illness and aspects of barriers to entry into the free labour market. The third chapter presents in more detail the position of the peer worker, especially one of his options, i.e. the position of the peer consultant, the benefits and the negatives of this position and comparison with other possibilities of employment of people with mental illness in the free labour market. The last, fourth chapter is the practical part, which deals with the use of the services of peer consultants in the Czech Republic at present and compares it with the previous results of the survey. Keywords: mental illness, person with mental illness, employment opportunities, free labour market, peer worker, peer consultant, Centre for Mental Health Care Development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Bártová 768 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Bártová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Bártová 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Diviák 613 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaromír Mazák 518 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 154 kB