velikost textu

Postoje některých zástupců veřejnosti k mediaci se zaměřením na férovost a vnímanou spravedlnost.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje některých zástupců veřejnosti k mediaci se zaměřením na férovost a vnímanou spravedlnost.
Název v angličtině:
Attitudes of different public representatives to mediation with a focus on fairness and perceived justice.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Jaroš
Vedoucí:
PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Id práce:
211341
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediace|spravedlnost|procedurální spravedlnost|férovost
Klíčová slova v angličtině:
mediation|justice|procedural justice|fairness
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem práce je představit aktuální poznatky a relevantní psychologické teorie z oblasti férovosti a vnímané spravedlnosti a v jejich kontextu nahlédnout proces mediace, především pak proces soudem iniciované mediace v České republice jako nástroje alternativního řešení konfliktů. Stejně tak je cílem diplomové práce poskytnout informace o postojích různých zástupců veřejnosti k soudem iniciované mediaci, se zvláštním zaměřením na vnímání férovosti a spravedlnosti mediačního procesu a jeho výstupů. Empirická část práce se zabývá výzkumem postojů různých zástupců veřejnosti k soudem iniciované mediaci. Výzkum prokázal statisticky signifikantní rozdíl v postojích k férovosti a vnímané spravedlnosti mediace u pozorovaných skupin advokátů, advokátních koncipientů, mediátorů, soudců, mediátorů z řad advokátů, a souhrnné skupiny ostatních profesí. Mezi konkrétními skupinami byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl u skupin advokátů a mediátorů, advokátů a mediátorů z řad advokátů, a konečně mezi skupinou advokátů a skupinou ostatních profesí. Sběr dat byl realizován nově vytvořeným postojovým Dotazníkem vnímané spravedlnosti mediace (DVSM), jehož tvorba a následná redukce do uživatelsky přívětivé, zkrácené verze DVSM9 byly též součástí empirické části práce. Klíčová slova: Mediace, spravedlnost, procedurální spravedlnost, férovost.
Abstract v angličtině:
Abstract: The diploma thesis presents current ideas and relevant psychological theories in the field of fairness and perceived justice, and in such context, it analyzes the mediation process, especially the process of court-initiated mediation in the Czech Republic as an alternative conflict resolution method. Moreover, the thesis aims to provide information on the attitudes of different public representatives to the court-initiated mediation, with special regard to the perception of fairness and justice of the mediation process and its outcome. The empirical part of the thesis introduces an attitudes research of various public representatives to the court-initiated mediation. The research proved a statistically significant difference in attitudes towards fairness and perceived justice of mediation among observed groups of attorneys, junior attorneys, mediators, judges, mediators with attorney license, and a group of other professions. Among the specific groups, there was a statistically significant difference between the groups of attorneys and mediators, attorneys and mediators with attorney license, and finally between the groups of attorneys and the group of other professions. The research data were collected through the newly developed attitude Questionnaire of Perceived Justice of Mediation (DVSM). The development of DVSM and following reduction into a user-friendly, shortened version of DVSM9 is also an outcome of the empirical part of the diploma thesis. Keywords: Mediation, justice, procedural justice, fairness.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Jaroš 886 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Jaroš 140 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Jaroš 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Jaroš 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 479 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 403 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB