velikost textu

Frekventovaná zranění v boxu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Frekventovaná zranění v boxu
Název v angličtině:
Common boxing injuries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Petr Sedláček
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Stich
Oponent:
Mgr. Adam Zdobinský
Konzultant:
PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Id práce:
211333
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Box, zranění, kloub, soutěž
Klíčová slova v angličtině:
Box, injures, joint, competition
Abstrakt:
Abstrakt Název: Frekventovaná zranění v boxu Cíle: Popis příčin zranění a sumarizace nejfrekventovanějších zranění v tréninku a zápasu amatérského a profesionálního boxu. Metody: V této práci byla použita vědecká metoda dotazníkového šetření a následné analytické vyhodnocení dat. Metody analýzy dat bylo použito v teoretické části práce, kde byla analyzována odborná literatura a v empirické části práce kde byly analyzovány jednotlivé body dotazníku na základě grafického znázornění. U sledovaných subjektů jsou hodnoceny četnosti, úrazů v boxu, příčin úrazů a dobu rekonvalescence. Výsledky: Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že nejčastěji dochází ke zranění na obličejové části hlavy boxera. Bylo zjištěno, že 57% všech zranění v boxu je v obličejové části hlavy a jedná se o drobné oděrky, nebo podlitiny, které, nemají vliv na výkon sportovce. Klíčová slova: Box, zranění, kloub, soutěž
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Common boxing injuries Objectives: To describe the causes of injuries and to summarize the most frequent injuries in training and matches of amateur and professional boxing. Methods: In this work the methods used were questionniare survey and subsequent evaluation of analytical data. The data analysis method was used in the theoretical part, which analysed the literature and in the empirical part where the individual points from the questionnaire were analyzed examined, based on the graphical representation. At the studied subjects there is evaluated frequency of injuries in boxing, the causes of injuries and recovery time. Results: Based on questionnaire survey it was found out that most frequently an injury takes place a injury comes about the facial part of a boxer's head. It was found out that 57% of all injuries in boxing are in the facial part and these are minor scrapes or bruises that do not affect the athlete's performance. Keywords: Box, injury, joint, contest
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petr Sedláček 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petr Sedláček 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petr Sedláček 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Stich 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Adam Zdobinský 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. 154 kB