velikost textu

Vztahy vědeckých výsledků a výzkumných projektů: NUŠL, IS VaVaI a OpenAIRE

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztahy vědeckých výsledků a výzkumných projektů: NUŠL, IS VaVaI a OpenAIRE
Název v angličtině:
Relations of research outputs and projects: NUSL, R&D Information System and OpenAIRE
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Černohlávková
Vedoucí:
Jan Dvořák, Dr.
Oponent:
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Id práce:
211330
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vědecké výsledky|výzkumné projekty|věda a výzkum|informační zdroje|návaznost na výzkumné aktivity|interoperabilita
Klíčová slova v angličtině:
research outputs|research projects|research and development|information resources|funding acknowledgement|interoperability
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je průzkum a popis vazeb mezi vědeckými výsledky a výzkumnými projekty jak obecně, tak ve třech zadaných zdrojích: Národní úložiště šedé literatury (NUŠL), Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) a OpenAIRE. Teoretická část představuje vztahy výsledků a projektů v oblasti informací o výzkumu v ČR a EU, dále Model úrovní konceptuální interoperability (LCIM) a jeho aplikaci na vazby výsledků a projektů. Dále práce popisuje analyzované zdroje z hlediska akvizice, technického zpracování a interoperability vazeb mezi výsledky a projekty. Výzkumná část kvantifikuje přítomnost těchto vazeb ve zdrojích, zkoumá četnost návazností na projekty, přítomnost závislosti výskytu a počtu těchto vazeb na jazyku a typu výsledku.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis aims to explore and describe the relationships between scientific results and research projects, both in general and in three given sources: the National Repository of Grey Literature (NUSL) in the Czech Republic, the Czech Research, Development and Innovation Information System (IS VaVaI) and OpenAIRE. The theoretical part presents relationships between results and projects in the field of research information in the Czech Republic and the EU, as well as the Levels of Conceptual Interoperability Model (LCIM) and its application to the relationships between results and projects. Furthermore, the thesis examines the analyzed resources in terms of acquisition, technical processing and interoperability of links between results and projects. The research part quantifies the presence of these links in the given sources, examines the multiplicity of the links to projects, and a possible dependence of the occurrence and quantity of these links on language and type of the research results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Černohlávková 5.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Černohlávková 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Černohlávková 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jan Dvořák, Dr. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 487 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Petra Černohlávková 5.89 MB