velikost textu

Reflexe pěstounské péče na přechodnou dobu pohledem odborníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexe pěstounské péče na přechodnou dobu pohledem odborníků
Název v angličtině:
Reflection of foster care on a temporary basis by experts
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Pichová
Vedoucí:
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Iva Poláčková
Id práce:
211329
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato bakalářské práce se zabývá pěstounskou péčí na přechodnou dobou a reflexí její současné podoby v praxi odborníky pracujícími v rámci náhradní rodinné péče. Sestává se z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá zasazením pěstounské péče na přechodnou dobu v legislativním rámci České republiky, jejími specifiky v rámci náhradní rodinné péče a procesem její realizace. V další kapitolách teoretické části jsou popsána psychologická východiska péče o ohrožené děti, zejména potřeby dětí, na něž tento institut odpovídá. Navazujícím tématem jsou aspekty soužití s pěstouny a formy možné pomoci dětem v rámci pěstounské péče na přechodnou dobu. Praktická část se věnuje reflexi současné podoby pěstounské péče na přechodnou dobu očima odborníků působících v oblasti poskytování náhradní rodinné péče. Pro potřeby práce byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu provedeného prostřednictvím polo-strukturovaných rozhovorů. Cílem výzkumu bylo identifikovat pozitiva a negativa praktického uplatňování pěstounské péče na přechodnou dobu.
Abstract v angličtině:
This bachelor’s thesis deals with temporary foster care and reflection of its‘ contemporary form in practice by experts who operate within the frame work of substitute familial care. The thesis is comprised of theoretical and practical parts. Theoretical part seeks to identify the temporary foster care within legal framework of Czech Republic, its‘ specifics within substitute familial care and the process of its‘ realisation. Following chapters of theoretical part describe psychological grounds of the care for endangered children, particularly the needs of children which are met by the institute of temporary foster care. Aspects of coexistence with foster parents and forms of help that could possibly be provided towards children in temporary foster care are a subsequent topic. Practical part deals with the reflection of contemporary charakter of temporary foster care from the perspective of experts who work within the field of substitute familial care. Qualitative research methods applied through semi-structured interview were chosen to meet the demands of this thesis. Research goal of this thesis is the identification of positive and negative aspects of implementation of temporary foster care.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Pichová 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Pichová 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Pichová 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. David Urban, Ph.D. 496 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Poláčková 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petr Gallus, Ph.D. 152 kB