velikost textu

Nemocnice jako místo vztahu komunistického režimu a Římskokatolické církve po únoru 1948. Zdravotnická péče a duchovní činnost Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v nemocnici v Českém Brodě a zásahy okresního církevního tajemníka do jejich činnosti (1948-1959)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nemocnice jako místo vztahu komunistického režimu a Římskokatolické církve po únoru 1948. Zdravotnická péče a duchovní činnost Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v nemocnici v Českém Brodě a zásahy okresního církevního tajemníka do jejich činnosti (1948-1959)
Název v angličtině:
The hospital as a place of relations between the Communist regime and the Roman Catholic church after February 1948. The medical care and religious activities of the Sisters of Mercy of St. Borromeo in Český Brod hospital and the interventions of the district church secretary into Sisters of Mercy of St. Borromeo’s activities (1948-1959)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Štrofová
Vedoucí:
PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marek Fapšo
Id práce:
211328
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ženské řády a kongregace|Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského|církevní tajemník|poválečné Československo|Římskokatolická církev|perzekuce římskokatolické církve|nemocnice|„sjednocené socialistické zdravotnictví“
Klíčová slova v angličtině:
women’s religious orders and communities|Sisters of Mercy of St. Borromeo|church secretary|post-war Czechoslovakia|Roman Catholic Church|persecutions of the roman catholic church|hospitals|„united socialist health care“
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá zdravotnickou a duchovní činností skupiny sester Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, které pracovaly jako ošetřovatelky v nemocnici v Českém Brodě v letech 1905-1959, a působením okresního církevního tajemníka v českobrodském okresu na tuto skupinu sester. Práce zachycuje poslední období jejich činnosti v letech 1948-1959, které je ohraničeno politickými a sociálními změnami po převzetí moci Komunistickou stranou Československa 25. února 1948 a nuceným odchodem sester z českobrodské nemocnice v roce 1959. Kromě popisu činnosti sester v nemocnici a církevní politiky Komunistické strany Československa prosazované na lokální úrovni krajskými a okresními církevními tajemníky má práce za cíl především popsat formy a strategie vzájemné komunikace mezi okresním církevním tajemníkem a řádovými sestrami. Tím se práce dotkne i problematiky mocenských vztahů a moci v každodenní praxi mikrokosmu českobrodské nemocnice reprezentující nově formované socialistické zdravotnictví. Klíčová slova: ženské řády a kongregace, Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského, církevní tajemník, poválečné Československo, padesátá léta, Římskokatolická církev, perzekuce římskokatolické církve, nemocnice, „sjednocené socialistické zdravotnictví“
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the medical and religious activities of the Sisters of Mercy of St. Borromeo congregation who worked as female hospital attendants in Český Brod hospital in the years 1905-1959, and with exercising the church secretary’s influence in the district of Český Brod on this group of sisters. The work aims to cover the last period of the sisters‘ activities in the years 1948-1959, which is defined as the period spanning from the political and social changes after the Communist Party of Czechoslovakia took over the political power on February 25, 1948 to the forced departure of the sisters from Český Brod hospital in 1959. In addition to describing the sisters‘ medical and religious activities and the church politics of the CPCz that was enforced by the church secretaries, the thesis primarily aims to describe the strategies and means of communication between the district church secretary and the sisters. In this way, the thesis touches on the issue of power relations and power in the daily practice of the Český Brod hospital, which represents the newly formed socialist healthcare system. Key words: women’s religious orders and communities, Sisters of Mercy of St. Borromeo, church secretary, post-war Czechoslovakia, the fifties, Roman Catholic Church, persecutions of the roman catholic church, hospitals, „united socialist health care“
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Štrofová 2.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Štrofová 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Štrofová 461 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Štrofová 458 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Randák, Ph.D. 495 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Fapšo 577 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jan Randák, Ph.D. 154 kB