velikost textu

Problémové vyučování a možnosti jeho realizace ve výuce na prvním stupni základní školy.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problémové vyučování a možnosti jeho realizace ve výuce na prvním stupni základní školy.
Název v angličtině:
Problem - based learning and the possible uses in primary school.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zdeněk Jahoda, DiS.
Vedoucí:
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Id práce:
211320
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Konstruktivistické pojetí výuky, problémové vyučování, problémové úlohy, metody řešení problémů, klíčové kompetence, výukové metody
Klíčová slova v angličtině:
Constructive teaching concept, Problem - based learning /teaching, problem solving methods, key competencies, teaching methods.
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá metodou problémového vyučování jako jednou z metod konstruktivistického pojetí výuky, jejím postavením v systému výukových metod a možnostmi její realizace na 1. stupni základní školy s ohledem na klíčové kompetence, především na kompetenci k řešení problémů. Téma je velice aktuální, protože nabízí aktivizaci žáků ve vyučování a přesah do praktického života. Cílem práce je v teoretické rovině vymezit a definovat základní pojmy problémového vyučování (problém, problémová situace, problémové úlohy – jejich typy a způsoby řešení, problémové metody), klíčové kompetence a vhodné organizační formy vyučování. V rovině praktické je cílem zformulovat zásady pro efektivní využití problémového vyučování ve výuce, ověřit v praxi možnosti problémového vyučování, vymezit, jakým způsobem naplňovat klíčové kompetence k řešení problémů a využít při tom různých organizačních forem vyučování. Práce je členěna na část teoretickou a empirickou. Praktická část vychází z analýzy a komparace prostudované odborné literatury. Empirická část využívá akční výzkum jako metodu k dosažení cíle. Akční výzkum aplikuje dvě základní metody; metodu pozorování žáků při práci a metodu sběru a analýzy výsledků žákovských prací. Ukázalo se, že odborná literatura není ve vymezení pojmů zcela jednotná a chápaní problematiky jednotlivými autory se liší. V empirické části se pak projevilo vágní užívání pojmů problémové vyučování a problémová úloha. Akční výzkum dokázal dobře dosáhnout stanovených cílů, které se podařilo naplnit. Významným výsledkem práce je zformulování zásad pro efektivní využití problémového vyučování, které byly pro přehlednost rozděleny na zásady při plánování a zásady při realizaci problémového vyučování. Toto je dobře využitelné v pedagogické praxi. Téma problémového vyučování nabízí řadu dalších otázek, které by byly vhodné pro další zkoumání. Klíčová slova: Konstruktivistické pojetí výuky, problémové vyučování, problémové úlohy, metody řešení problémů, klíčové kompetence, výukové metody
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This Master's thesis discusses the Problem - based learning as one of the constructive teaching concept methods, it´s position in the system of teaching methods and the possible uses in primary school regard to the key competencies of solving the problems. This theme is very actual because of the influence in the real life. The objectives of the Master´s thesis is to define the basic concept of the Problem-based learning (problem, problematic situations, types of the problematic tasks and the way of their solving), key competencies and appropriate organizational forms of the teaching. The objective of the practical level is to define the principles of the effective use of this method in teaching, to verify the possibilities of uses of the Problem-based learning and focus on the way of fulfilling of the key competencies of solving the problems using various organizational forms of teaching. The thesis contains the empirical and theoretical part. The empirical part comes from the analysis and the comparation of the study of the vocational literature. This part focuses on the research as the method of achieving the goals. The research uses two basic methods; the method of the observation of the pupils during their work and method of the collection and analysis of the outcome of the pupils work. The vocational literature is not unified related to the defining the concepts and understanding of this problematic is different between individual authors. The empirical part shows the vague uses of the words problematical teaching and problematical task. The research achieved the defined objectives. The objectives were fulfilled. The important result of this thesis is the list of the principles for the effective uses of the Problem-based learning. The list was divided into the principles of the planning and the principles of the realising of the Problem-based learning. This can be used in the teaching practise. The theme of the Problem-based learning asks the questions which could be suitable for other researches. Key words: Constructive teaching concept, Problem - based learning /teaching, problem solving methods, key competencies, teaching methods.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdeněk Jahoda, DiS. 3.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdeněk Jahoda, DiS. 284 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdeněk Jahoda, DiS. 279 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 316 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 394 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 154 kB